Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet PTS-ER-2018:12

Sammanfattning
Denna rapport är en årlig uppföljning kring hur marksänd tv har påverkats under utbyggnaden av 800 MHz-bandet sedan tilldelningen 2011. Detta är den sjätte uppföljningsrapporten sedan tilldelningen (1). Rapporten baseras på statistik inhämtad från Telekområdgivarna och erfarenheter från PTS tillsyn.


Telekområdgivarna är tillståndshavarnas gemensamma kontaktpunkt för hantering av tv-störningsklagomål relaterade till 800 MHz-utbyggnaden. I januari 2016 ändrades rutinerna för hanteringen av konsumentklagomål. De ändrade rutinerna innebär bl.a. en effektivisering av filterutskick till tv-konsumenter. Ett nytt verktyg, framtaget av tillståndshavarna, används för att avgöra om en 800 MHz-störning är sannolik samt vilken typ av frekvensfilter som kan avhjälpa störningen.


År 2017 tog Telekområdgivarna emot 148 tv-störningsanmälningar som berörde hushåll i områden där 800 MHz-bandet var utbyggt. (2) Detta är den lägsta siffran på inkomna tv-störningsanmälningar sedan tilldelningen 2011. År 2013, var antalet anmälningar som störst, då tog Telekområdgivarna emot över 400 tv-störningsanmälningar som berörde hushåll i områden där 800 MHz-bandet var utbyggt. I många fall har tv-störningarna kunnat avhjälpas genom utskick av lämpligt frekvensfilter.

När även störningsanmälningar som inte omfattas av definitionen i tillståndsvillkoren för 800 MHz-bandet räknas in så inkom totalt 214 tv-störningsanmälningar till Telekområdgivarna under 2017. 66 av dessa störningsanmälningar omfattas inte av skyddskravet i 800 MHz-bandet (3). Dessa ärenden kan t.ex. vara kopplade till fritidshus eller områden där 800 MHz-bandet inte var utbyggt. Under 2017 har sammanlagt 225 frekvensfilter skickats ut av Telekområdgivarna för att avhjälpa tv-störningsproblem. I vissa fall har flera filter skickats ut i samma ärende. Även den sammantagna statistiken visar på en avtagande trend under de senaste åren, både när det gäller antalet störningsanmälningar och antalet utskickade frekvensfilter.

Tv-störningsärenden som inte har kunnat lösas genom filterutskick eller råd från Telekområdgivarna kan skickas vidare för utredning hos PTS. PTS spektrumtillsyn har under 2017 handlagt sex sådana störningsärenden. Inga definitionsmässiga störningar relaterad till 800 MHz-utbyggnaden har konstaterats under året. Många ärenden har kunnat lösas genom förbättringar i kundens mottagarutrustning och ibland genom installation av frekvensfilter.

(1) Se även PTS-ER-2012:19, PTS-ER-2014:23, PTS-ER-2015:20, PTS-ER-2016:19 och PTS-ER-2017:14
(2) Tillståndshavarna är endast skyldiga att hantera störningsanmälningar som omfattas av definitionen i tillståndsvillkoren i 800 MHz-bandet. Tillståndsvillkoret omfattar endast fast bosatt befolkning (hushåll) i områden där 800 MHz-bandet är utbyggt (se vidare bilaga 1).
(3) 214 störningsanmälningar totalt minus 148 anmälningar som omfattas av definitionen i tillståndsvillkoren för 800 MHz-bandet.