Förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg PTS-ER-2021:13

Tågresenärer vill ha en stabil mobil uppkoppling och kunna ringa med god kvalitet utan avbrott. En god uppkoppling är för passageraren en uppkoppling som uppfattas som likvärdig med den mobila uppkoppling som passageraren har hemma, dvs. det ska gå att skicka e-post, surfa, spela, ringa med bild/video och använda chatt- och streamingtjänster etc.

Mobiltäckningen längs de högtrafikerade järnvägsstråken i Sverige är god. För en god mobil uppkoppling krävs emellertid, utöver kontinuerlig mobiltäckning, även tillräcklig kapacitet och funktionalitet. De faktiska möjligheterna att använda mobiltjänster på tåg är dessutom beroende av tågets konstruktion och av vilka tekniska system som installerats ombord för att ta emot eller förstärka den mobilsignal som finns på utsidan av tåget. Ett annat sätt att öka mottagningen är radiotransparanta fönster (RF-fönster), men flera tester och studier av funktionaliteten är efterfrågade för att säkerställa lösningens effektivitet.

PTS identifierar i denna rapport fyra åtgärder som kan vidtas för att uppnå en förbättrad uppkoppling på fjärrtåg på högtrafikerade järnvägsstråk; installation eller uppgradering av WiFi- eller signalförstärkningssystem (s.k. repeatersystem), tester med ny teknik t.ex. radiotransparanta fönsterglas samt förbättrade möjligheter till uppkoppling i tågtunnlar.

Dessa åtgärder kompletterar de åtgärder som tåg- och mobilbranschens aktörer redan vidtagit och kan genomföras under 2021 och 2022 i enlighet med regeringsuppdraget. Det bör påpekas att det inte är fråga om att lösa
hela problembilden på området. Stödet kommer att bidra till att förbättra
möjligheterna till god mobil uppkoppling, men det är viktigt att de samarbeten som etablerats i branschen fortgår och att alla relevanta aktörer fortsätter sina gemensamma och enskilda investeringar för att förbättra upplevelsen för resenärerna.

PTS har under framtagandet av rapporten haft en dialog med intressenter och Trafikverket. I denna dialog har det framkommit synpunkter att Trafikverket bör ges ett tydligt uppdrag att aktivt arbeta med täckningsfrågorna för publik mobil kommunikation i tunnlar.

PTS anser att aktuellt stöd - 50 miljoner kronor fördelat på åren 2021 och 2022 - bör betalas ut enligt regelverket avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. En stödförordning bör tas fram som tydliggör förutsättningarna för tilldelning av stöd samt att PTS är ansvarig myndighet för att tilldela stöd.