PTS inriktning för samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden PTS-ER-2021:15

Sammanfattning

PTS inriktning för samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden i den här rapporten syftar till att:

  • Ge vägledning inför den kommande tilldelningen av frekvensbanden.
  • Ge besked till marknadens aktörer, framförallt befintliga tillståndshavare, så att de ska kunna fatta långsiktiga beslut t.ex. gällande investeringar i frekvensbanden fram till och med 2025.

Rapporten innehåller utöver inriktningar för flera centrala områden även resonemang och hypoteser kring ett urval utredningspunkter som kommer att vara del av PTS arbete inför en samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Flera av utredningspunkterna som tas upp i rapporten och andra som kommer att utredas längre fram i tilldelningsarbetet är beroende av varandra. Därför är det viktigt att understryka att alla utredningar utgör bidrag till en sammantagen helhet längre fram i processen. Arbetet med att ta fram inriktning för en samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden har omfattat samtal med intressenter under februari 2021 och ett samrådsförfarande som avslutades den 23 april 2021.

Slutsatser i den här rapporten är preliminära. De slutgiltiga målen för den kommande tilldelningen kommer att utvecklas och fastställas i beslut av PTS styrelse.

En identifierad överefterfrågan bidrar till PTS inriktning att tillstånd i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, efter beslut om begränsning av antalet tillstånd, tilldelas genom ett urvalsförfarande enligt 3 kap 7–8 §§ i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Med urvalsförfarande avses ett jämförande urvalsförfarande, auktion eller en kombination av dessa.

Utifrån den information som PTS har i nuläget och med hänsyn tagen till resultat av samrådsförfarandet är PTS inriktning att det inte finns anledning att avsätta någon del av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden för samhällsviktiga tjänster, dvs. det samordnade urvalsförfarandet ska omfatta 2×60 MHz FDD i 2,1 GHz-bandet samt 2×70 MHz FDD och 50 MHz TDD i 2,6 GHz-bandet. TDD- och FDD-spektrum i 2,6 GHz-bandet bör hanteras som separata tillståndsobjekt. Frekvensområdet 1900–1920 MHz, som idag utgör en del av det tilldelade 2,1 GHz-bandet är inte föremål för kommande tilldelning.

PTS inriktning, med övervägande stöd i samrådsförfarandet, är vidare att tillstånden ska vara nationella med en tillståndstid på minst 20 år, att respektive tillståndshavare ansvarar för radionätplaneringen, att villkoren är teknik- och tjänsteneutrala och möjliggör användning av 5G (NR).

Inriktningen är dessutom att tredje kvartalet 2023 blir tidpunkten för tilldelning och att tillstånden förenas med tekniska villkor enligt kommissionens genomförandebeslut för 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. PTS avser inte att förena några tillstånd i 2,1 GHz- eller 2,6 GHz-banden med krav på täckning och utbyggnad.

Inget krav på bibehållande av 2G eller 3G som tekniker i de kommande tilldelningarna av 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz-banden ska ställas.

Andra viktiga utredningspunkter såsom grad av samordning med tilldelning av 900 MHz-bandet, frågan om hantering av TDD- och FDD-spektrum, flytträtten i den samordnade tilldelningen av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, eventuella behov av konkurrensåtgärder samt process och villkor avseende skydd av Sveriges säkerhet kräver fortsatta utredningar och PTS återkommer med konkreta förslag senare i tilldelningsarbetet.