PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet PTS-ER-2021:25

Sammanfattning

PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet syftar till att:

  • Ge vägledning inför den kommande tilldelningen av frekvensbandet.
  • Ge besked till marknadens aktörer, framförallt befintliga tillståndshavare, så att de ska kunna fatta långsiktiga beslut t.ex. gällande investeringar i frekvensbandet fram till och med 2025.

Rapporten innehåller utöver inriktning för flera centrala områden även resonemang och hypoteser kring ett urval utredningspunkter som kommer att vara del av PTS arbete inför en tilldelning av 900 MHz-bandet. Flera av utredningspunkterna som tas upp i rapporten och andra som kommer att utredas längre fram under arbetet är beroende av varandra. Därför är det viktigt att understryka att alla utredningar utgör bidrag till en sammantagen helhet längre fram i processen.

Arbetet med att ta fram inriktning för en tilldelning av 900 MHz-bandet har omfattat samtal med intressenter under februari 2021 och ett samrådsförfarande som avslutades den 23 april 2021.

Slutsatser i den här rapporten är preliminära. De slutgiltiga målen för den kommande tilldelningen kommer att utvecklas och fastställas i beslut av PTS styrelse.

En identifierad överefterfrågan bidrar till PTS inriktning att tillstånd i 900 MHz-bandet ska, efter beslut om begränsning av antalet tillstånd, tilldelas genom ett urvalsförfarande enligt 3 kap 7–8 §§ i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Med urvalsförfarande avses ett jämförande urvalsförfarande, en auktion eller en kombination av dessa.

Utifrån den information som PTS har i nuläget och med hänsyn tagen till resultat av samrådsförfarandet är PTS inriktning att det inte finns anledning att avsätta någon del av 900 MHz-bandet för samhällsviktiga tjänster, dvs. urvalsförfarandet ska omfatta samtliga 2×35 MHz.

PTS inriktning, med övervägande stöd i samrådsförfarandet, är vidare att tillstånden ska vara nationella med en tillståndstid om minst 20 år, att radioplaneringen görs av respektive tillståndshavare, att villkoren ska vara teknik- och tjänsteneutrala och möjliggöra användning av NR (5G).

Inriktningen är dessutom att tredje kvartalet 2023 blir tidpunkten för tilldelning och att tillstånden så långt som möjligt kommer förenas med tekniska villkor i enlighet med EU-kommissionens kommande beslut för allmänt tillgängliga kommunikationsnät i 900 MHz-bandet respektive för tågkommunikation i angränsande frekvensband.

PTS inriktning är vidare att ett (1) tillstånd i 900 MHz-bandet ska förenas med krav på täckning, främst genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar, för att bidra till mobilitetsmålet. I tillägg till detta kan kravet även komma att utformas för att upprätthålla god täckning inom övriga områden där människor normalt befinner sig.

Inget krav på bibehållande av 2G eller 3G som tekniker i de kommande tilldelningarna av 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz-banden ska ställas.

Andra viktiga utredningspunkter såsom grad av samordning med tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, långsiktig kompatibilitet med tågkommunikation i angränsande frekvensband, utformning av villkor för täcknings- och utbyggnadskrav, eventuella konkurrensåtgärder samt process och villkor avseende skydd av Sveriges säkerhet kräver fortsatta utredningar och PTS återkommer med konkreta förslag senare i tilldelningsarbetet.