Strategi för telefoninummerplanen - PTS-ER-2014:19

Strategi på lång sikt samt förändringar på kort sikt.

För många typer av elektroniska kommunikationer är telefonnummer en grundläggande förutsättning för att kommunikationen ska kunna ske. Bedömningen som PTS gör är att telefonnummer kommer att finnas kvar under lång tid framöver. PTS ansvarar för förvaltning och utveckling av telefoninummerplanen. Den nuvarande telefoninummerplanen har många år på nacken, den har sitt ursprung från tiden före andra världskriget. Både teknik- och samhällsutvecklingen på senare år har gjort att nummerplanen är föråldrad, och kan i vissa fall vara ett hinder för både nuvarande och framtida tjänsteutveckling. Vi ser därför behov av att förändra telefoninummerplanen så att den i så stor utsträckning som möjligt har en struktur som tillgodoser slutanvändarnas önskan om mobilitet och flexibilitet vid användning av sina telefonitjänster. För att uppnå detta fullt ut krävs relativt stora förändringar, men för att begränsa kostnader och andra konsekvenser kommer sådana förändringar att ske på lång sikt (>10 år). Det finns ändå behov av att genomföra mindre ingripande åtgärder på relativt kort sikt (1-3 år), för att anpassa nummerplanen till utvecklingen på marknaden.

Förändringar på lång sikt (>10 år)

De relativt stora förändringar av telefoninummerplanen som är aktuella att genomföra på lång sikt är:

  • Borttagning av den geografiska betydelsen för telefonnummer somanvänds i fasta nät.
  • Borttagning av skillnaden mellan telefonnummer som används i fasta nätoch i mobilnät, dvs. inte ha separata nummerserier för dessa tjänster.
  • För att dessa två förändringar ska kunna genomföras på lämpligt sätt är det en förutsättning att de föregås av följande förändring.

En övergång från en s.k. öppen nummertagningsplan1 till en s.k. slutennummertagningsplan 2 för geografiska telefonnummer.PTS kommer att följa utvecklingen på marknaden, via två indikatorer, och vid ett senare tillfälle göra en översyn av lämpligheten av att genomföra dessa förändringar. Översynen kommer att göras om ca fem år, eller tidigare om utfallet för dessa indikatorer pekar på att översynen är aktuell att göra.

Åtgärder på kort sikt (1-3 år)

De mindre ingripande åtgärder som är aktuella att genomföra på kort sikt är:

  • Möjliggöra användning av geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden, utan att nummertagningsplanen har slutits.
  • Möjliggöra användning av geografiska telefonnummer i mobilnät.

För att möjliggöra detta måste gällande tillståndsvillkor ändras.

Att det blir möjligt att använda geografiska telefonnummer på detta sättinnebär inte att det blir en skyldighet för operatörer att tillhandahålla denna möjlighet.