Förutsättningar för samhällsmaster

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att se över förutsättningarna för samhällsmaster. Med samhällsmaster avses siter (mastplatser) i mobilnäten som är helt eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga ut sina nät.

I Sverige finns idag god tillgång till mobilnät, särskilt befolkningstäckningen är mycket hög. Likväl finns det områden som inte täcks idag, t.ex. områden i Norrland, Dalarna och Värmland.

Såväl offentliga som kommersiella aktörer ser att det på vissa platser kan finnas behov av att förbättra mobiltäckningen och ser samhällsmaster som en möjlig lösning. De platser som är aktuella beskrivs som turistområden, vägar, fritidsområden, näringsverksamhet, enskilda hushåll och arbetsställen. De områden som har bristande mobiltäckning, och som kan bli aktuella för en samhällmast, finns så gott som uteslutande utanför tätorter. På många av dessa ställen saknas infrastruktur såsom byggnader, vägar och elförsörjning, vilket medför att samhällsmaster kan innebära större projekt och relativt höga kostnader.

Mobilnäten förbättras kontinuerligt. För tillfället pågår en kommersiell utbyggnad av mobilnäten (4G) samt utbyggnad tack vare PTS täckningskrav i 800 MHz-bandet. PTS utreder just nu hur ett täckningskrav i frekvensbandet 700 MHz skulle kunna utformas för att ytterligare förbättra mobiltäckningen. PTS gör bedömningen att den kommersiella utbyggnaden tillsammans med PTS täckningskrav kan komma att skapa täckning på många av de platser som beskrivs som aktuella för samhällsmaster.

De kommuner som ser behov och som vill satsa egna resurser, kan komplettera den centralt drivna utbyggnaden med egna lokala projekt för att förbättra mobiltäckningen. PTS föreslår då att kommuner upphandlar mobiltäckning eller sänker etableringskostnaderna genom att hyra ut egna resurser till operatörerna. Dessa handlingsalternativ förutsätter att arbete med samhällsmaster bedöms ligga inom den kommunala kompetensen, en bedömning som varje kommun själv behöver göra.

Om samhällsmaster ska användas som ett medel för att förbättra mobiltäckningen i större omfattning är PTS uppfattning att det behövs en central finansiering och samordning. PTS ser också flera fördelar med centralt drivna insatser för att etablera samhällsmaster. Det kan vara en utmaning för många kommuner att åtgärda problemen lokalt, eftersom det behövs samordning och kompetens för radioplanering.

PTS har inte kunnat identifiera några befintliga stödprogram eller anslag som i dagsläget är möjliga eller lämpliga att använda för etablering av samhällsmaster. Ett möjligt alternativ, som används redan idag i bl. a. 800 MHz-bandet, är att indirekt finansiera förbättrad mobiltäckning genom att ställa täckningskrav vid frekvenstilldelning. Ett täckningskrav kan utformas så att de master som byggs inom ramen för täckningskravet blir en form av samhällsmaster. Om det i framtiden skulle bli aktuellt med statlig finansiering kan även andra centralt drivna åtgärder bli möjliga, såsom ett nytt stödprogram för samhällsmaster alternativ att på central nivå upphandla utbyggnad och täckning. Enligt PTS bedömning är upphandling på många sätt en effektivare åtgärd än täckningskrav i samband med frekvenstilldelning. Upphandlingar skulle kunna finansieras med auktionslikvider från spektrumtilldelning.

Olika centralt drivna insatser, som till exempel central upphandling eller nya stödprogram, bör inte genomföras parallellt med ett täckningskrav i 700 MHz-bandet eftersom det då finns stor risk för effektivitetsförluster och rörighet i regelverket. Det är också viktigt att kommuner som överväger samhällsmaster tar hänsyn till den pågående utbyggnaden av 4G.

Vid allt arbete med samhällsmaster är det viktigt att ta hänsyn till den inverkan som detta skulle kunna ha på marknaden och dess aktörer. För att minimera marknadsstörningar är en förutsättning att samhällsmaster etableras endast där ingen marknadsmässig utbyggnad förväntas ske i närtid (inom 3 år). Det är också viktigt att en offentligt finansierad samhällsmast är öppen för alla marknadsaktörer och att tillträde beviljas på icke-diskriminerande villkor.