Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät - PTS-ER-2015:18

I denna rapport redovisas resultatet av länsstyrelsernas uppdrag från regeringen att anordna dialogmöten eller på annat ändamålsenligt sätt stimulera en
regional dialog om mobiltäckning. PTS fick i uppdrag av regeringen att bistå länsstyrelserna i arbetet kring regionala dialoger samt att slutredovisa resultatet av arbetet.

I de olika dialogmötena har många diskussioner förts kring bland annat bristande kapacitet och yttäckning med påföljande förslag på lösningar. Det har framgått på mötena att de olika aktörerna (till exempel operatörer och län/kommuner/regioner) uppskattar regionala dialogmöten för den kontaktyta som skapas och för den möjlighet som ges för utbyte av erfarenheter. Det framgår också att det finns önskemål om ett utpekat regionalt ansvar för mobiltäckningsfrågor.

För varje dialogmöte har ytterligare steg tagits för att främja utbyggnaden av mobilnät och därmed ges bättre förutsättningar för ytterligare mobiltäckning.