Tillgången till telefoni och grundläggande internet

It och elektronisk kommunikation blir alltmer betydelsefullt för samhällets utveckling. Tillgängliga och robusta elektroniska kommunikationer är i dag grundläggande förutsättningar för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, en effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag.

I den här rapporten beskriver Post- och telestyrelsen (PTS) tillgången till telefoni och funktionellt tillträde till internet för fasta hushåll och företag, samt de insatser som myndigheten gjort för att säkerställa en god tillgång till detta. PTS kan i denna femte uppföljningsrapport konstatera att tillgången till telefoni på en övergripande nivå är mycket god på de platser där vi bor och arbetar.

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) finns en grundläggande rättighet för fasta bostäder och företag som har ett rimligt krav på telefoni och funktionellt tillträde till internet (minst 1 Mbit/s) att få det kravet tillgodosett. PTS har en skyldighet att säkerställa den tillgängligheten för de hushåll och fasta verksamhetsställen som inte kan få tillgång till dessa tjänster genom erbjudanden på marknaden. Kravet kan tillgodoses med olika tekniker såsom genom ett fast eller trådlöst nät. Det gäller inte fritidsboende och inte heller de delar av ett företag som inte utgör det fasta verksamhetsstället.

Tillgången till bredband påverkar tillgången till telefoni genom att allt fler hushåll och företag ersätter den traditionella fasta telefonin med ip-telefoni. PTS rapport Bredbandskartläggning 2014 visar att nästan alla hushåll och företag har möjlighet att teckna bredbandsabonnemang om minst 1 Mbit/s. Enligt en uppskattning i bredbandskartläggningen saknar cirka 300 hushåll och företag i Sverige denna möjlighet i dag. I december 2014 var över hälften av privatabonnemangen på fast telefoni ip-baserade.

Arbetet med det s.k. teknikskiftet innebär att TeliaSonera under åren 2009-2015 systematiskt ersätter vissa delar av det fasta telefoninätet med mobillösningar. Såväl TeliaSonera som andra operatörer kommer att fortsätta genomföra förändringar i näten under de kommande åren. PTS följer dessa omställningar noga i syfte att säkerställa tillgången till telefoni och internet och för att bevaka konsumenternas intressen.

PTS fortsätter att bevaka behovet av upphandling för enskilda fasta hushåll eller företag som saknar telefoni eller tillgång till funktionellt tillträde till internet. Under 2014 och 2015 har myndigheten låtit göra en utvärdering av bredband via satellit och ip-telefoni över sådant bredband. Tjänsten skulle kunna tillhandahållas i områden med sämre tillgång till annan kommunikationsinfrastruktur. PTS ser goda möjligheter att denna typ av satellittjänster de närmaste åren kommer att vara ett kommersiellt alternativ för personer i glesbygd, som saknar andra möjligheter till telefoni och internetuppkoppling.

PTS arbetar dessutom med upphandling av elektroniska kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning.

I dag medger mobilnäten god befolkningstäckning och yttäckning för i stort sett hela den bofasta befolkningen. På andra platser där människor vistas saknas ibland täckning, till exempel vid fritidshus, fritidsområden, längs vissa vägar. Där täckningen är svag kan även inomhustäckningen vara dålig. Trots att operatörerna i huvudsak har uppfyllt de utbyggnads- och täckningskrav som PTS har ställt upp fortsätter det därför att komma klagomål från konsumenter som upplever problem med dålig mobiltäckning i olika delar av landet.

De svenska mobiloperatörerna gör en stor satsning på LTE, det s.k. fjärde generationens mobilnät 4G, för trådlösa bredbandstjänster. I satsningen ingår även uppgradering av befintliga mastplatser för 2G- respektive 3G-näten. En viktig pusselbit är 800 MHz-bandet, som kan användas för telefoni och som är lämpligt för att täcka stora ytor. Utbyggnaden som skett genom PTS täckningskrav i bandet har hittills medfört att drygt 400 hushåll och arbetsställen fått tillgång till minst 1 Mbit/s. Denna utbyggnad pågår fortfarande. PTS har undersökt hur 700 MHz-bandet framöver ska kunna användas för att förbättra mobiltäckningen samt minska sårbarheten i utsatta områden. Myndigheten har konstaterat att användning av mobilt bredband för kommersiella tjänster ger störst samhällsnytta i detta band. PTS planerar att ställa täckningskrav även i 700 MHz-bandet.

PTS har under året som gått arbetat vidare med åtgärder för bättre mobiltäckning. Bland åtgärderna går att nämna bl.a. dialogmöten med länsstyrelser om mobiltäckning och förbättrad information om inomhustäckning. PTS har även utrett förutsättningarna för att etablera s.k. samhällsmaster, dvs. helt eller delvis offentligt finansierade siter i mobilnäten, i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga ut sina nät.

I syfte att möta framtida förändringar i näten ser PTS ett behov av att utarbeta en långsiktig strategi för området samhällsomfattande tjänster.