Införande av åtgärder på kort sikt enligt PTS strategi för telefoninummerplanen

Geografiska telefonnummer blir möjliga att använda i andra riktnummerområden och i mobilnät. Icke-geografiska telefonnummer blir möjliga att använda i mobilnät.

I PTS strategi för telefoninummerplanen från 2014 framgår att följande förändringar är aktuella att genomföra på kort sikt.

  • Möjliggöra användning av geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden, utan att nummertagningsplanen har slutits.
  • Möjliggöra användning av geografiska telefonnummer i mobilnät.

Syftet är att det ska bli möjligt för operatörerna att låta sina abonnenter använda geografiska telefonnummer på detta mer flexiblare sätt, men det innebär inte att operatörerna har en skyldighet att tillhandahålla denna möjlighet. Det främsta skälet till att enbart möjliggöra en flexibel användning av geografiska telefonnummer och inte mobilnummer är att utvecklingen går mot att slutanvändare mer och mer använder mobiltelefonitjänsten för sin kommunikation, och därmed finns det ett större behov av en mer flexibel användning av geografiska telefonnummer i mobilnät än vice versa. I tillägg till de förändringar som identifierades i strategin bedömer PTS att det också är lämpligt att göra det möjligt att använda andra icke-geografiska telefonnummer än mobilnummer i mobilnät.

PTS har identifierat fem områden som potentiellt kan påverkas av förändringarna, och därför är viktiga att beakta och bedöma konsekvenserna för. De fem områdena är:

  • Lokalisering av nödsamtal
  • Nummerkrockar
  • Nummerportabilitet
  • Termineringsavgift
  • Tilläggstjänster som sms och mms

En analys har gjorts av vilka konsekvenser de aktuella förändringarna av nummerplanen och tillståndsvillkor skulle kunna få på de fem olika områdena. Utifrån analysen gör PTS bedömningen att de problem som kan uppstå inte är av den arten att de skulle försvåra eller hindra genomförandet av förändringarna.

PTS föreslår följande avseende ändringar i nummerplanen respektive hantering av tillstånden.

  • PTS förslår att följande reviderade text förs in i telefoninummerplanen.

”Sverige ska vara indelat i geografiska områden (riktnummerområden). Riktnummerområdenas geografiska omfattning ska vara samma för alla operatörer. Tilldelning av nummerkapacitet skall ske inom respektive riktnummerområde. Användning av geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden och användning av geografiska telefonnummer samt andra icke-geografiska telefonnummer än mobilnummer i mobilnät får ske, om operatören tillhandahåller en sådan möjlighet för sin fasta telefonitjänst respektive mobiltelefonitjänst. Någon skyldighet för operatörer att tillhandahålla en sådan möjlighet föreligger inte.”

  • I samband med ändringen av telefoninummerplanen utfärdar PTS ett särskilt beslut per nummertillståndshavare. I det beslutet anges vilka tillståndsvillkor som i och med ändringen av nummerplanen upphör att gälla.
  • I nya tillstånd som utfärdas av myndigheten efter ändringen av telefoninummerplanen kommer tillståndsvillkoren att vara anpassade till den gjorda ändringen.

Ett beslut om ändring av telefoninummerplanen och nya tillståndsvillkor bedömer PTS är klara senast under våren 2017.