Förstärkta befogenheter för tillsynsmyndigheten på området elektronisk kommunikation - PTS-ER-2018:3

Elektronisk kommunikation har i dag en självklar och stor betydelse för i stort sett alla delar av vårt samhälle.

Vår ökade användning och beroende av elektroniska kommunikationer innebär att de regler som finns på området och som styr operatörernas verksamhet har blivit viktigare. I syfte att säkerställa att regleringen på området bidrar till säkra och tillförlitliga elektroniska kommunikationer har Post- och telestyrelsen (PTS) analyserat regleringen inom ett antal områden. Myndigheten har i det arbetet identifierat vissa brister. Bristerna beror främst på att myndigheten saknar befogenheter på ett antal områden.

PTS föreslår därför i denna rapport att myndigheten får utökade befogenheter för att besluta om sanktionsavgifter samt för att inhämta och få information från operatörer och tillhandahållare.

PTS konstaterar att flera bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) skapar kostnader och merarbete för operatörer när de ska följa lagen. Om operatörer inte följer bestämmelserna i LEK kan PTS bedriva tillsyn och försöka avhjälpa bristerna med ett föreläggande. PTS har dock ingen möjlighet att besluta om sanktioner i efterhand för överträdelser som sker. PTS bedömer att förelägganden inte är ett tillräckligt effektivt medel för att uppnå målen med regleringen i LEK. Myndigheten föreslår därför att lagstiftningen kompletteras med en möjlighet för PTS att fatta beslut om sanktionsavgifter vid vissa överträdelser.

PTS har även ett behov av att inhämta, samordna och vidareförmedla information. I vissa fall behöver myndigheten ingripa för att stärka samhällets tillgång till säker elektronisk kommunikation. Vidare behöver PTS kunskap om nätsäkerhetshändelser för att kunna bedöma hur samhälleliga skyddsvärden påverkas.

PTS föreslår därför att LEK kompletteras med en skyldighet för operatörer att lämna information. Detta behöver myndigheten för att kunna bedöma motståndskraften vid påfrestningar, risker, sårbarheter och säkerhetsbrister.
Många samhällsviktiga funktioner använder bredband som tillhandahålls genom en komplex kedja av tillhandahållare. Om en aktör i denna kedja hamnar på obestånd kan förbindelser kopplas ned vilket kan få spridningseffekter och drabba samhällsviktig verksamhet.

PTS föreslår därför att det i LEK införs en skyldighet för tillhandahållare att underrätta myndigheten vid risk för avstängning. Skyldigheten ska även omfatta att upprätthålla berörda nät och tjänster under en viss tid samt att i vissa fall underrätta slutanvändare om en förestående avstängning.