Information om användarna och deras kommunikation - PTS-ER-2018-6

Sammanfattning

Tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster (operatörer) har mycket information om tjänsternas användare och deras kommunikation. I samband med tillhandahållandet av telefoni och internet får operatörerna kännedom om bland annat vart användarna ringer, surfar och var deras mobiltelefoner befinner sig. Utöver den generella dataskyddslagstiftningen finns därför särskilda regler i lagen (2003:289) om elektronisk kommunikation (LEK), med krav på hur operatörerna får behandla dessa uppgifter.
I den här rapporten har Post- och telestyrelsen (PTS) genom omvärlds-bevakning granskat vilka förutsättningar som finns för operatörerna att på olika sätt dra nytta av användarnas uppgifter, bland annat för marknadsförings-ändamål. PTS har tittat på svenska förhållanden samt gjort en internationell utblick. Vidare har myndigheten genom en konsumentstudie tagit reda på mer om vad användare av mobiltjänster i Sverige känner till och anser om hur deras uppgifter används och skulle kunna användas. I en genomgång av PTS egen tillsyn på integritetsområdet har myndigheten granskat vilka uppgifter om användarna som de stora svenska operatörerna behandlar och för vilka syften.

Slutsatserna i rapporten är att operatörer i andra länder, främst USA, i viss utsträckning börjat hitta nya intäktsmöjligheter från uppgifterna de sitter på, och detta verkar vara en ökande trend. Också i Europa och Sverige finns tecken på att en sådan utveckling är på väg. Enligt många källor finns det stora pengar att tjäna. I dagsläget tycks dock svenska operatörer främst använda uppgifter om användarna för interna syften, såsom optimering av nät och tjänster.