Plan för PTS tillsyn avseende konkurrensreglering m.m. 2018 - dnr 18-824

Tillsynsplanen omfattar tillsyn av de marknader som Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att förhandsreglera enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), i förekommande fall efterlevnad av skyldigheter som följer direkt av LEK på konkurrensområdet, tillsyn enligt EU-förordningen 2015/2120 av den 25 november 2015 (TSM-förordningen) samt tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen).