Svenskarnas användning av telefoni och internet 2017

Sedan år 2002 har PTS genomfört enkätundersökningen Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning med syftet att få kunskap om rådande förhållanden inom elektronisk kommunikation dvs. fast telefoni, mobil telefoni, tv och internet. 2017 genomfördes undersökningen av Intermetra Business & Market Research Group AB. Vid denna mätning var det möjligt att besvara enkäten postalt, online eller via telefon.

Fast telefoni

Andelen hushåll som har ett fast telefonabonnemang fortsätter att minska. För första gången sedan undersökningens start 2002 är nu andelen som inte har ett fast telefonabonnemang större än de som har ett abonnemang. Andelen hushåll med fast abonnemang är lägst i storstadsregioner (37 procent). I stadsregioner och mindre orter/landsbygd är motsvarande andelar 41 procent respektive 46 procent. Knappt var fjärde person använder sin fasta telefon på daglig basis. En fjärdedel av de som har fast telefon har någon gång under de senaste sex månaderna drabbats av problem med sin fasta telefon.

Majoriteten (83 procent) kan tänka sig att avstå sin fasta telefon, eller har redan gjort det, till förmån för mobiltelefon. Andelen är något mindre på mindre orter och landsbygd. Den övre åldersgruppen är minst benägen att avstå sin fasta telefon, var fjärde person i åldern 61 till 75 år kan inte tänka sig att avstå sin fasta telefon och enbart använda mobiltelefon.

Mobila telefoni- och datatjänster

Totalt sett använder 98 procent mobiltelefon, vilket är i linje med samtliga mätningar sedan 2008. Av de som använder mobiltelefon för privat bruk betalar 84 procent för abonnemanget själva, medan 16 procent uppger att någon annan, till exempel arbetsgivare står för kostnaden.

Majoriteten instämmer helt eller delvis i att deras mobiloperatör erbjuder ett mobilnät med god täckning generellt (82 procent), såväl i bilen (75 procent) som inomhus (77 procent) och utomhus (85 procent). I snitt ges en fyra på en femgradig skala.

Precis som i tidigare mätningar är det en större andel (58 procent) som har drabbats av problem när de ringt med sin mobiltelefon än som inte drabbats (42 procent). Det som flest anger som problem är att samtal bryts (39 procent) eller att ljudkvaliteten är låg (34 procent).

60 procent av de som använder mobiltelefon för privat bruk har någon gång upplevt problem när de använt internet på mobiltelefonen de senaste 6 månaderna. Detta är en något mindre andel än i 2015 års mätning då 67 procent upplevde problem. Liksom i föregående mätning är låg hastighet det problem som flest drabbats av. Det är något vanligare att uppleva problem med låg hastighet på internetuppkopplingen i storstadsregionerna än i andra delar av landet. Majoriteten, 58 procent, har ett mobiltelefonabonnemang med en datamängd mellan 2 och 20 GB i månaden. Det är ungefär lika vanligt att man har 2–5 GB (30 procent) som 6–20 GB (28 procent) i månaden. 76 procent skickar sms på daglig basis. 55 procent använder dagligen andra meddelandetjänster, till exempel WhatsApp och Messenger.

Internet och bredband

86 procent använder internet i hemmet i stort sett varje dag, vilket ligger i linje med 2015 års mätning.

Andelen med fiber som sin huvudsakliga anslutning i hemmet har ökat sedan 2013, från 18 till 50 procent 2017. Samtidigt har ADSL/VDSL minskat från 35 procent till 18 procent under samma tidsperiod. I storstadsregionerna är det större andel (54 procent) som har fiber som sin huvudsakliga internetanslutning i hemmet. I stadsregion och på landsbygd är motsvarande siffror 49 procent respektive 46 procent. Vart fjärde hushåll på mindre orter och landsbygd ansluter till internet via ADSL/VDSL.

Under det senaste året har 27 procent fått ett erbjudande om att ansluta till fiber och tackat ja. I storstadsregionerna har en större andel (42 procent) redan fiber än i stadsregion (38 procent) och mindre orter/landsbygd (34 procent). Personer med ADSL/VDSL som sin huvudsakliga anslutning till internet i hemmet är generellt sett positiva till att ansluta till fiber. I de fall man har fått erbjudande om fiber det senaste året och tackat nej till detta, säger 54 procent att det beror på att det är för dyrt och 28 procent att de är nöjda med det de redan har.

Var fjärde person uppger att de valt sin huvudsakliga internetanslutning i hemmet på grund av att de inte vill ha begränsning i datamängdanvändandet/använder tjänster som kräver högre överföringshastigheter. Det är framförallt viktigt för de som ansluter till internet via fiber att det inte finns någon begränsning i datamängdanvändandet (39 procent).

53 procent av de som använder internet i hemmet har möjlighet att välja mellan flera internetoperatörer, nära hälften av dem (26 procent) kan välja mellan både fasta och mobila bredbandsabonnemang. Majoriteten, 57 procent, kan inte tänka sig att byta från fast bredband till att endast använda mobilt bredband i hemmet. Bland de huvudsakliga anledningarna till att man inte kan tänka sig att byta nämns begränsad överföringshastighet (52 procent) och att man tror att det blir för dyrt (40 procent) oftast.

En tredjedel av de som använder internet i hemmet har använt internettelefoni på sin dator eller surfplatta de senaste 6 månaderna. Störst andel (40 procent) användare av internettelefoni finns i storstadsregionerna. De som använder internettelefoni till att ringa fast telefon/mobiltelefon har ökat med 24 procentenheter sedan 2013.

Byte och information

Den totala andelen som upplever att de är tillräckligt informerade vid val av operatör är 60 procent. En större andel av männen (66 procent) än kvinnorna (54 procent) upplever att de är tillräckligt informerade vid val av operatör. Äldre, det vill säga gruppen 61 till 75 år, uppger i lägre utsträckning att de är tillräckligt informerade än yngre åldersgrupper. Majoriteten, 60 procent, upplever att det finns delar i operatörernas erbjudanden som är otydliga. Omkring två tredjedelar i åldern 41 till 75 upplever att det finns otydligheter i operatörernas erbjudanden.


Rapport och bilagor