Tillsynsrapport: Uppsägningstider i konsumentavtal

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört tillsyn över vilka villkor om uppsägningstid 12 operatörer ställer upp i avtal med konsument.

Enligt 5 kap. 15 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) får uppsägningstider i konsumentavtal inte överstiga en månad. PTS har i sin granskning av operatörernas avtal inte konstaterat några brister med avseende på bestämmelsen. Det innebär att det stora flertalet av konsumenterna har avtal med uppsägningstider som är förenliga med LEK.