Tillsyn avseende konkurrensreglering m.m. - dnr 20-1493

Sammanfattning

I den här tillsynsplanen redogörs för de planerade och prioriterade tillsynsaktiviteter som Post- och telestyrelsens (PTS) avdelning för marknadsreglering avser att genomföra under år 2020. Planen har fastställts av avdelningschefen.


Tillsynsplanen omfattar bl.a. tillsyn av att aktörer följer gällande skyldighetsbeslut inom samtrafik-,  broadcasting- och bredbandsmarknaderna,
regler om roaming och nätneutralitet, lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen), anmälningsplikt enligt lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation och skyldigheter enligt det nya regelverket vari bl.a. vissa kreditinstitut åläggs att tillhandahålla kontanttjänster.