Stickprovsmätningar av mobiltäckning under 2022 PTS-ER-2022:24

Sammanfattning

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört ett regeringsuppdrag att främja god mobiltäckning och tillgång till grundläggande telefoni och internet i hela landet. Den 14 december 2021 publicerade PTS en rapport 1som utgjorde en delredovisning av detta uppdrag med fokus på PTS arbete att främja god mobiltäckning. I den delredovisningen redogjordes även för en undersökning avseende upplevd mobiltäckning som genomfördes under hösten 2021.

I denna rapport, som utgör den andra delredovisningen av uppdraget, redovisas resultatet av de stickprovsmätningar av mobiltäckning som utförts under 2022. Det är viktigt att framhålla att de stickprovsmätningar av mobiltäckningen för tal utomhus som PTS har gjort inte är en fullständig genomgång av hur väl operatörernas taltäckningskartor överensstämmer med verklig täckning. Således kan några generella slutsatser om täckningens utbredning eller kvalitet i landet inte dras utifrån detta material.
Slutsatsen av årets stickprovsmätningar är att i de områden där PTS gjort mätningar så finns det bland vissa operatörer stora skillnader mellan den täckning som redovisas på operatörens hemsida och den täckning som PTS kunde mäta. Skillnaden mellan PTS mätningar och operatörernas täckningskartor beror mestadels på att PTS inte kan påvisa täckning i områden där det enligt operatörernas täckningskartor ska vara täckning.

Enligt stickprovsmätningarna är Telia den operatör som hade störst skillnader mellan angiven och uppmätt täckning på de platser som PTS kontrollerat, men avvikelser förekommer hos alla operatörer.