Svensk telekommarknad 2021 PTS-ER-2022:22

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att samla in och publicera marknadsdata som redovisas i denna rapport, Svensk telekommarknad. Svensk telekommarknad är en av Sveriges viktigaste operatörsundersökningar om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena mobila abonnemang, bredband, fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster. Rapporten är baserad på PTS egen datainsamling som undersöker operatörers och andra aktörers utveckling.

Alla sifferuppgifter avser förhållandet per den 31 december 2021, och jämförelser görs med samma tidpunkt föregående år. Undersökningen skickades ut till 629 aktörer (operatörer, kommuner och andra aktörer). Av dessa svarade 609 aktörer. Det ger en svarsfrekvens på 97 procent. För mer information om metod, svarsfrekvens och bortfall, se Kvalitetsdeklarationen.

Mobilnäten användes intensivt under 2021. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 29 procent jämfört med föregående period. Antalet abonnemang som använder tjänster i 5G-nät ökade med 395 procent, motsvarande 8 procent av samtliga mobilabonnemang. Även datatrafiken i 5G-nät ökade kraftigt, men utgör än så länge en mycket liten del av den mobila datatrafiken.

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 7 procent och står nu för mer än tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. 87 procent av alla abonnemang på fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Även abonnemang med hastigheter på 1 Gb/s ökade jämfört med föregående period.

Antalet abonnemang för bredband via det traditionella kopparnätet (xDSL) fortsätter att minska, och det finns nu 230 000 sådana abonnemang kvar. För första gången i insamlingens historia rapporterades inga internetabonnemang via uppringt internet.

Det fanns vid årsskiftet 2021 1,3 miljoner abonnemang för fast telefoni, en minskning med 15 procent. Såväl abonnemangen på ip-telefoni som traditionell fast telefoni via kopparnätet minskade.

Under 2021 var intäkterna för tjänster inom telefoni, bredband och datakommunikation 49,2 miljarder kronor, vilket är 1 procent lägre än föregående år. Minskade intäkter inom fast telefoni, mobiltelefoni och mobilt bredband kompenseras delvis av att intäkterna inom fast bredband ökade.

På PTS statistikportal finns mer information, inklusive alla underlag.