Bättre mobil uppkoppling för tågresenärer i hela Sverige - PTS-ER-2023-5

Sammanfattning

I allt högre grad förväntar sig människor att kunna vara uppkopplade och använda kapacitetskrävande tjänster var de än befinner sig. En god uppkoppling är viktig oavsett var i landet en medborgare är eller verkar, och miljön ombord på tåg är inget undantag från denna huvudregel. För många är tågpendling en återkommande del av vardagen och möjligheten att arbeta på tåget är en viktig del i att hela Sverige ska kunna leva.

En grundförutsättning för att en resenär ska kunna koppla upp sig ombord på ett tåg är att det finns tillräckligt god täckning längs spåret, utanför tåget. Det måste också finnas en teknisk lösning som medger att signalen når in till resenären. Idag saknar dock delar av Sveriges järnvägsnät tillräcklig täckning och kapacitet, och behovet av kapacitetskrävande tjänster ökar också över tid bland resenärerna.

Oavsett val av teknisk lösning på tåget kommer det att krävas en betydande utbyggnad i mobilnäten om målsättningen är att kunna erbjuda god täckning längs med järnvägen i hela landet. En sådan utbyggnad kommer att bli mycket kostsam, varför komplement och lösningar bör sökas som kan minska denna kostnad.
I denna rapport beskriver Post- och telestyrelsen (PTS) en nulägesbild av täckningen längs med Sveriges järnvägar och hur valet av teknisk lösning kan påverka användarupplevelsen. PTS lämnar också förslag på åtgärder som kan främja en god mobil uppkoppling ombord på tåg.

Frågan om mobil uppkoppling på tåg är komplex och berör många olika aktörer, individuellt och i samverkan. Detta innebär att frågan kan diskuteras utifrån flera olika synvinklar och att skiftande åtgärder kan behöva genomföras, ofta i kombination, för att uppnå bästa effekt.

Gemensamt för samtliga förslag som PTS presenterar i denna rapport är att de utgör dellösningar på ett komplext problem. Åtgärdernas syfte är att hjälpa marknadens aktörer att nå längre än de annars hade gjort. Åtgärderna ska dock inte ses som slutgiltiga och fullständiga lösningar som skapar god mobil uppkoppling för resenärer på Sveriges alla tåg.

Om hela Sveriges järnvägsnätverk ska få god täckning kommer det enligt PTS bedömning att krävas mer långtgående åtgärder, i form av statliga stödinsatser eller andra statliga åtgärder, som komplement till de åtgärdsförslag som återfinns i denna rapport. Detta särskilt sett ur perspektivet att efterfrågan på mer kapacitetskrävande tjänster är större idag jämfört med tidigare och att behoven troligen kommer att fortsätta öka. En sådan statlig delåtgärd skulle t.ex. kunna vara det täckningskrav som PTS har konsulterat under hösten 2022 och som beskrivs i avsnitt 7.1.1 i denna rapport.


Förbättringsförslagen kan delas in i tre områden – politisk styrning, förbättrad täckning och förbättrad samordning.

Politisk styrning

Det finns idag närmast konsensus bland berörda aktörer om att det behövs en tydligare politisk inriktning för arbetet med uppkoppling ombord på tåg. Utan en tydlig förväntansbild saknar aktörerna en riktning för arbetet, och det blir även svårt med samordning.

PTS föreslår därför att en ny politisk inriktning och förväntansbild tas fram för uppkoppling ombord på tåg. Till inriktningen bör knytas nya uppföljbara indikatorer, så att utvecklingen kan följas och att genomförda insatser kan bedömas.

Förbättrad täckning

Att det finns täckning längs med spåret är en grundförutsättning för att resenärerna ska kunna få en god mobil uppkoppling ombord på tåget. PTS föreslår därför ett antal åtgärder för att förbättra täckningsläget och hjälpa marknadsaktörerna att orka längre i sin utbyggnad av täckning.
Detta innefattar förslag på att Trafikverket bör få ett tydligt uppdrag i sitt regleringsbrev, som medger att myndigheten tar på sig en aktivare roll i frågan. PTS föreslår vidare tre särskilt riktade uppdrag till Trafikverket

1. Att utreda hur befintlig infrastruktur i form av fiber, master, elkraft, etc. ska kunna upplåtas för att underlätta utbyggnaden av täckning. I uppdraget föreslås ingå att beskriva eventuella hinder för upplåtelse samt vad som skulle krävas för att avhjälpa dessa. I uppdraget föreslås även att Trafikverket ska se över hur framtida infrastruktur kan dimensioneras för att underlätta sådan upplåtelse.
2. Att ta fram ett underlag kring hur täckningen ser ut i Trafikverkets tågtunnlar, samt en kostnadsbild och tidplan för eventuell etablering av infrastruktur som möjliggör god täckning och kapacitet i tunnlarna.
3. Att utreda framtidslösningen Trackside, som potentiell lösning för uppkoppling på de sträckor där behovet av höga hastigheter och hög kapacitet är som störst.

Inom ramen för uppdraget har PTS stämt av de föreslagna åtgärderna med Trafikverket och myndigheten har lämnat sitt bifall till de förslag som PTS lämnar i denna rapport.
Utöver uppdragen riktade till Trafikverket föreslår PTS också att PTS ska följa utvecklingen av satellit-teknik, som potentiell lösning för uppkoppling ombord på tåg. Myndigheten har fått indikationer på att satellit på sikt kan vara ett relevant komplement till sedvanlig mobiltäckning, särskilt för glesbygden.

Ökad samordning

För att en god mobil uppkoppling ska kunna skapas för resenärer på tåg i hela landet krävs samverkan mellan flera olika aktörer. Det finns stora potentiella synergier om dessa aktörer i högre grad samverkar, lär av varandras erfarenheter och i tillämpliga fall även samordnar sina lösningar.
För att främja samverkan, särskilt på regional nivå, föreslår PTS att myndigheten ska utreda hur samverkan idag ser ut. I uppdraget bör också ingå att ge förslag till hur en sådan samverkan kan öka om brister identifieras, t.ex. genom inrättandet av ett särskilt forum eller en särskild samordnare.