Beslut fattade med stöd av LEK år 2022 - PTS-ER-2023:12

Enligt 11 kap. 4 § förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation (FEK) ska PTS årligen offentliggöra en rapport över de beslut som myndigheten har fattat enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation (LEK), FEK och andra föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Genom denna rapport fullgör PTS denna skyldighet. Rapporten avser perioden från ikraftträdandet av LEK den 3 juni 2022 till den 31 december 2022.