Remiss av förslag till ändrade föreskrifter om förmedling av nödsamtal m.m. - dnr 11-7058

PTS föreslår ändring i PTS föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst.

Skyldigheten att medverka till att nödsamtal förmedlas och att lämna lokaliseringsuppgifter till den som tar emot nödsamtal regleras i 5 kap. 7 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Denna bestämmelse ändrades den 1 juli 2011.

Genom ändringarna förändrades bl.a. skyldigheten att tillhandahålla lokaliseringsuppgifter på så sätt att skyldigheten inte längre är begränsad till vad som är tekniskt genomförbart och att tillhandahållandet ska ske avgiftsfritt.

PTS föreskrifter föreslås ändras så att innehållet i föreskrifterna motsvarar den nya lydelsen i lagen.

Skriftliga yttranden ska ha inkommit till PTS senast den 20 september 2011.

Remissammanställning och kommentarer

Remissammanställning (pdf, nytt fönster)

PTS kommentarer på inkomna synpunkter (pdf, nytt fönster)