Remiss av förslag till ändring i PTS föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet - dnr 11-7336

Skyldigheten att tillhandahålla nummerportabilitet regleras i 5 kap. 9 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Denna bestämmelse ändrades den 1 juli 2011.

Genom ändringarna i bestämmelsen förändrades skyldigheten att överlämna nummer bl.a. på så sätt att skyldigheten nu avser tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster och att det är abonnenter med nummer ur en nationell nummerplan som vid byte av sådana tjänster har rätt att få behålla sitt nummer.

PTS föreslår därför en ändring i PTS föreskrifter om hur skyldigheten att tillhandahålla nummerportabilitet ska uppfyllas så att innehållet i föreskrifterna motsvarar den nya lydelsen i lagen.

Skriftliga yttranden ska ha inkommit till PTS senast 20 september 2011 på adressen pts@pts.se.

Remissammanställning och analys

Remissammanställning och analys (pdf, nytt fönster)