Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att göra 700 MHz-bandet (694-790 MHz) tillgängligt för annan användning än marksänd digital-tv från och med den 1 april 2017. Vilken användning bandet frigörs för står inte uttryckligen i regeringsbeslutet men 700 MHz-bandet ses som en nyckelresurs för framtida utbyggnad av mobiltelefoni och mobilt bredband.

PTS inleder nu en förstudie inför arbete med nytilldelning av bandet efter det att frekvensbandet inte längre upplåts för marksänd tv. Förstudien kartlägger och utreder förutsättningarna inför den kommande tilldelningen av 700 MHz-bandet, särskilt avseende möjliga användningar, bandplan och tekniska regler, så att den kommande tilldelningen kan genomföras i enlighet med PTS spektrumstrategi.

För att PTS ska få ett bättre underlag för fortsatt analys efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter kring bandet och dess presumtiva framtida användningsområden.

PTS vill i detta skede särskilt ha svar på följande frågor:

  1. Vilka behov ser ni som frekvensutrymme i 700 MHz-bandet skulle kunna tillgodose?
  2. Vad ser ni som möjliga användningar av frekvenser i 700 MHz-bandet?
  3. För vilka användningar/tjänster/områden tror ni att 700 MHz-bandet skulle kunna nyttjas i er verksamhet?
  4. Vilka alternativ ser ni till att använda frekvensutrymme i 700 MHz-bandet utifrån er verksamhets perspektiv?
  5. Vilket frekvensutrymme inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig för er verksamhets behov?
  6. Vilken frekvensmängd inom 700 MHz-bandet skulle vara mest lämplig för er verksamhets behov?
  7. Hur beroende är den tänkta användningen av internationell harmonisering?
  8. Hur ser teknikutveckling och tillgång på utrustning ut för den tänkta användningen?
  9. Ev. övrig information som ni vill framföra till PTS inför analys av möjliga användningar och bandplan.

PTS tar gärna emot skriftliga svar till 700MHzbandet@pts.se. Sista svarsdag är 24 oktober 2014.

Svaren på konsultationen kommer att publiceras på PTS webbplats. Det går att följa PTS arbete med 700 MHz-bandet på www.pts.se/700mhz.

Frågor angående denna konsultation kan ställas till Jonas Wessel 08-678 57 77.

 

Bakgrund

Bandet används idag huvudsakligen för marksänd tv. Eftersom frekvensbandet är relativt lågt och därmed har goda utbredningsegenskaper är det emellertid attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni för kommersiellt bruk men även för samhällsviktiga tjänster. I bandet idag finns förutom marksänd tv även utrustning för trådlös ljudöverföring på korta avstånd såsom trådlösa mikrofoner.

Det pågår arbete med internationell harmonisering av 700 MHz-bandet inom CEPT. För information om det arbetet se Draft CEPT Report 53