Remiss - PTS Förstudierapport 700 MHz

PTS publicerar idag ett utkast till förstudie avseende framtida användning och tilldelning av 700 MHz-bandet för remiss. I förstudien har PTS kartlagt och analyserat förutsättningar inför kommande tilldelning. Bedömningarna som PTS gör baserar sig på idag tillgänglig information och den information och de synpunkter som intressenter har lämnat till PTS under den inledande konsultationen (oktober 2014).

Ni bereds härmed tillfälle att lämna kompletterande information och/eller synpunkter på förstudierapporten och PTS bedömningar. Den som vill lämna synpunkter på rapporten kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 700MHzbandet@pts.se. Sista svarsdag var den 27 mars 2015.