Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet och allmän inbjudan om ansökan

Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2018.

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar härmed förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet och allmän inbjudan till ansökan.

När PTS avser att meddela ett begränsningsbeslut enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska myndigheten enligt 8 kap. 10 § samma lag ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget.

Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2018. PTS emotser helst svaren i elektronisk form till adressen 700MHzbandet@pts.se.

PTS ser gärna att synpunkter framförallt lämnas på de delar som inte tidigare varit föremål för konsultation eller remiss.

PTS har under våren 2018 även remitterat förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet med villkor om täckning och utbyggnad. Länkar till föreskriftsförslagen och konsekvensutredningen finns tillgängliga på www.pts.se/700MHz.

För mer information om tilldelningen se www.pts.se/700MHz eller kontakta

Morgan Westring, projektledare.

PTS bemötande av inkomna remissvar

Ta del av bemötandet