Remiss av uppdaterad förstudie inför tilldelning i 2,3 GHz-bandet

Post- och telestyrelsen (PTS) remitterar nu en förstudie som är en uppföljning till Förstudierapport 2,3 GHz (dnr 16-11428) och en kompletterande analys inför tilldelning av 2,3 GHz-bandet.

PTS önskar särskilt motta synpunkter på föreslagen lösning för utbyggnad av mobilt bredband i Göteborgsområdet, där tillståndshavarna i bandet föreslås åläggas ett kollektivt ansvar att tillse att Onsala Rymdobservatorium skyddas.

Ni bereds härmed tillfälle att komma in med kompletterande information och/eller synpunkter på PTS bedömningar. PTS emotser gärna skriftliga svar till adressen 2.3GHz@pts.se. Sista svarsdag är den 23 maj 2014.

Slutlig förstudierapport publicerad

PTS remitterade förstudierapport 2,3 GHz del 2 den 2 maj tilll 23 maj 2018. Totalt inkom 7 st remissvar.

Remissvaren visade att det fanns stöd för PTS inriktning och sammantaget anser inte PTS att de inkomna remissvaren föranledde några ändringar av slutsatserna i förstudierapporten. En del förtydliganden och redaktionella ändringar genomfördes i förstudierapporten efter remisstidens utgång efter rättelser i remissvaren.

Här finns den slutliga förstudierapporten och nedan återfinns de inkomna remissvaren.