PTS efterfrågar synpunkter i arbetet med ny spektrumstrategi

PTS har inlett ett arbete med att ta fram en ny långsiktig strategi för myndighetens spektrumförvaltning. Nu efterfrågar PTS synpunkter och förslag som kan bidra i arbetet.

PTS vision för spektrumområdet är att samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid. PTS beskriver i sin spektrumstrategi principerna för arbetet mot visionen. Strategin togs fram år 2014 i syfte att beskriva de principer som PTS tillämpar i arbetet med spektrumplanering och tillståndsgivning. Den är skriven för att kunna vara relevant ungefär över en tioårsperiod.

Ta del av PTS befintliga spektrumstrategi här:

Sedan år 2014 har det skett en hel del förändringar som påverkar inriktningen för PTS spektrumförvaltning. Det gäller till exempel EUs direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation, ny lag om elektronisk kommunikation, ökat fokus på försvars- och säkerhetsfrågor samt ökat fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor och spektrumanvändningens roll där. Dessa förändringar innebär att PTS ställs inför flera utmaningar, där myndigheten i sina beslut behöver balansera flera intressen och överväganden än tidigare.

Därför påbörjar PTS nu arbetet med att ta fram en ny visionär, framåtriktad och aktuell inriktning för PTS spektrumförvaltning, som är tänkt att ersätta PTS nuvarande spektrumstrategi.

I den inledande fasen av projektet välkomnar PTS eventuella synpunkter och kommentarer på PTS befintliga spektrumstrategi, samt förslag och idéer om vilka aspekter en ny spektrumstrategi bör omfatta.

Inkomna samrådssvar

PTS har tagit emot ett antal synpunkter från externa aktörer inom ramen av samrådet om PTS nuvarande spektrumstrategi. Samrådsförfarandet avslutades den 28 oktober 2022. Det kan konstateras att aktörerna är positiva till att PTS initierat arbete med utveckling av övergripande spektrumstrategi och att många aktörer även instämmer i de nuvarande principerna i PTS spektrumstrategi. Flera av aktörerna efterfrågar också frekvensband- och användningsspecifika strategier där argumentationen utgår från spektrumstrategin. Relevanta element från samrådsförfarandet kommer att användas eller tas om hand i det fortsatta arbetet.