Remiss - PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet

2015-05-18
Brev om information om kommande föreskrifter om driftsäkerhet finns publicerad i listan med dokument till höger.

2015-03-16
Det finns nu möjlighet att lämna kompletterande information i Post- och telestyrelsens remissförfarande avseende föreskrifter om driftsäkerhet. Dokument om möjlighet till kompletterande information.

Kompletterande information ska lämnas senast den 8 april.

 

PTS ger er härmed tillfälle att yttra er över förslag till föreskrifter om driftsäkerhet och därtill hörande konsekvensutredning samt upphävande av PTS allmänna råd (PTSFS 2007:2) om god funktion och teknisk säkerhet samt uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid. Handlingarna bifogas samt finns tillgängliga på PTS webbplats, www.pts.se.

Den grundläggande regleringen om att tillhandahållare ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en rimlig driftsäkerhetsnivå återfinns i 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), som lyder:
Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten.

De föreslagna föreskrifterna syftar till att tydliggöra vilka åtgärder som ska vidtas enligt bestämmelsen, samt till att öka driftsäkerheten i nät och tjänster.
Om ni önskar yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningarna ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 23 februari 2015. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 14-13006 i ärenderaden.