Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till reviderad MRD kan göra det skriftligen till PTS på adressen prisreglering@pts.se senast onsdagen den 31 augusti 2016.

Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida. Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS hemsida.

Om du har några frågor med anledning av samrådet, vänligen maila prisreglering@pts.se eller kontakta Louise Steengrafe 08-678 57 93, louise.steengrafe@pts.se, med undantag för veckorna 26, 28-31 då kontakt kan tas med Christian Blomberg 08-678 57 53 christian.blomberg@pts.se.