Remiss: Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet

Post- och telestyrelsen (PTS) vänder sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till ändring av föreskrifter om krav på driftsäkerhet.

PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet har gällt för samtliga tillhandahållare av nät och tjänster sedan 2016. Reglerna syftar till att säkerställa att de aktörer som verkar på den svenska marknaden vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att nå upp till en rimlig driftsäkerhetsnivå.

I takt med att allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och –tjänster höjs kraven på vad som är rimlig driftsäkerhetsnivå. Den kommande utbyggnaden av 5G-näten ökar beroendet ytterligare, varför PTS nu ser behov av att revidera kraven på driftsäkerhet.

De föreslagna ändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2020.

Lämna synpunkter

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen pts@pts.se, senast den 14 november 2019.

Vänligen ange diarienummer 19-11016. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Mer information

Om du har frågor, kontakta Karin Lodin, e-post: karin.lodin@pts.se