Remiss: Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet

Post- och telestyrelsen (PTS) har vänt sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till ändring av föreskrifter om krav på driftsäkerhet.

I takt med att allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och –tjänster höjs kraven på vad som är rimlig driftsäkerhetsnivå. Den kommande utbyggnaden av 5G-näten ökar beroendet ytterligare, har PTS sett behov av att revidera kraven på driftsäkerhet.

De uppdaterade föreskrifterna (PTSFS 2020:1) om driftsäkerhet börjar gälla den 1 mars  2020.

Remissammanställning

Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende ändring av PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet. 

Ta del av sammanställningen

Bakgrund

PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet har gällt för samtliga tillhandahållare av nät och tjänster sedan 2016. Reglerna syftar till att säkerställa att de aktörer som verkar på den svenska marknaden vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att nå upp till en rimlig driftsäkerhetsnivå.

Mer information

Om du har frågor, kontakta Karin Lodin, e-post: karin.lodin@pts.se


Dokument