Samråd - utkast till beslut angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (marknad 3a och 3b) - dnr 15-7200

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför ett andra samråd avseende marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a och 3b).

PTS ger nu marknadens aktörer och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på de bifogade beslutsutkasten på marknaderna för lokalt och centralt tillträde. Notera gärna särskilt de frågor som PTS ställer i missivet.

Synpunkter senast 19 juni

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se, senast den 19 juni 2019. Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida och i samband med detta kommer PTS att behandla personuppgifter från de svarande.

Mer information om PTS behandling av personuppgifter finns på myndighetens webbplats: https://www.pts.se/gdpr.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats. 

 


Dokument