Inhämtande av synpunkter på utkast till beslut om ändring av skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a) dnr 15-7200

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför härmed ett samråd avseende utkast till beslut att upphäva respektive ändra vissa skyldigheter som gäller för Telia enligt PTS beslut om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) den 19 februari 2015 (dnr 11-9306) och beslut om ändringar avseende prisskyldighet den 18 september 2018 (dnr 17-8944). Detta innebär att berörda aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på myndighetens bifogade utkast till beslut.

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se, senast den 4 maj 2020.

Svaren kommer att publiceras på PTS hemsida och i samband med detta kommer PTS att behandla personuppgifter från de svarande. Mer information om PTS behandling av personuppgifter finns på myndighetens webbplats: https://www.pts.se/gdpr.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.

Mer information

Om ni undrar något går det bra att kontakta Emma Nörler Trautmann, enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur, tfn 073-644 55 75 eller e-post emma.norlertrautmann[a]pts.se.