Remiss avseende förslag till två nya föreskrifter om ersättning - dnr 21-1589

Marknadens aktörer och övriga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag på föreskrifter om ersättning till operatörer vid brottsbekämpning. Synpunkter ska inkomma senast den 3 november 2021.

PTS har sedan hösten 2020 bedrivit ett arbete med att ta fram nya ersättningsförskrifter, där PTS bland annat inhämtat synpunkter från de största operatörerna och de brottsbekämpande myndigheterna. Detta har resulterat i förslag till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredningar. 

Marknadens aktörer och övriga intressenter har nu möjlighet att yttra sig över förslag till 

  • föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål (Ersättningsföreskrifter LEK),
  • föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning (Ersättningsföreskrifter HDA).


Om ni vill yttra er över något av förslagen till föreskrifter och konsekvensutredningar ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 3 november 2021.

PTS tar emot svar i elektronisk form till e-post: pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 21-1589 i ärenderaden.

Frågor

Frågor rörande remissen besvaras av Petra Nilsson, e-post: petra.nilsson@pts.se

Bakgrund

PTS har utfärdat föreskrifter (PTSFS 2013:5) om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål (ersättningsföreskrifterna), vilka trädde i kraft den 1 januari 2014. Av ersättningsföreskrifterna framgår vilken ersättning tillhandahållare har rätt till i samband med utlämnande av lagrade uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna.

Kontinuerliga förändringar har skett på området elektronisk kommunikation sedan ersättningsföreskrifterna trädde i kraft för åtta år sedan. Behov, krav, hantering, kostnader, utlämnandeärendens natur och volymutveckling med mera har förändrats.

PTS har därför funnit anledning att se över befintliga ersättningsföreskrifter. Vidare har nya regler tillkommit genom införandet av IT-brottskonvention i svensk lag från och med den 1 maj 2021, som bland annat föreskriver att uppgifter, som kan vara behjälpliga i en brottsutredning, ska bevaras och uppgifter om vilka som deltagit vid överföringen av ett meddelande ska utlämnas.

De utlämningsskyldiga är berättigade till ersättning för utlämnandet av dessa uppgifter, vilket föranlett PTS att revidera reglerna i föreskriften, så att dessa även är tillämpliga vid utlämnande av bevarade uppgifter och uppgifter om vilka övriga tillhandahållare som har deltagit vid överföringen.

Den 1 april 2020 trädde lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning (HDA) i kraft. I lagen finns ett krav på att anmälningspliktiga tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät- och tjänster ska medverka vid verkställighet enligt HDA. För denna medverkan har de rätt till viss ersättning.

PTS har enligt lagen om hemlig dataavläsning rätt att ta fram förskrifter om ersättning till operatörerna (se 24 §) och har beslutat att meddela föreskrifter i enlighet med sitt mandat.