Remiss av förslag till föreskrifter om information till slutanvändare, dnr 22-1477, 22-1480, 22-1481, 22-1482

Marknadens aktörer och övriga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till fyra nya föreskrifter om information till slutanvändare. Remissvar ska ha inkommit senast den 1 april.

Kommissionen har i ett nytt EU-direktiv reglerat slutanvändares rättigheter. Flertalet av artiklarna är fullharmoniserade. En ny lag om elektronisk kommunikation (nya LEK) har aviserats och propositionen kom 1 mars 2022. Lagen ska sedan träda ikraft den 1 augusti 2022. För att genomföra direktivet fullt ut i svensk rätt behöver PTS föreskriva om de delar som inte tagits om hand i nya LEK.

PTS vill, utöver att säkerställa att direktivet genomförs i svensk rätt, säkerställa att de skyldigheter som lagen föreskriver är specificerade och tydliga så att slutanvändarna kan tillvarata sina intressen och göra medvetna val såväl inför som under pågående avtalsförhållande.

PTS har därför tagit fram förslag på fyra föreskrifter på slutanvändarområdet vilka ska säkerställa genomförandet.

Föreskrifterna behandlar:

  • Den information som ska lämnas innan ett avtal ingås
  • Offentliggörande av information
  • Skyldighet att informera inför en automatisk avtalsförlängning och om årlig information om prisvillkor
  • Vad en specificerad faktura ska innehålla

De fyra föreskrifterna på området som PTS tagit fram samt en gemensam konsekvensutredning har skickats ut på extern remiss. Eftersom de artiklar som föreskrifterna avser att genomföra är fullharmoniserade, med liten möjlighet till nationell särreglering, har PTS valt att hålla sig så nära kodexens utformning som möjligt.

Föreskriftsförslagen innebär att PTS nuvarande föreskrifter (PTSFS 2013:3 och PTSFS 2006:3) och allmänna råd (PTSF 2009:7 och PTSFS 2009:6) upphävs.

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredagen den 1 april 2022. PTS emotser svar via e-post till adressen [email protected]. Vänligen ange rubrik och diarienummer i ämnesraden.

PTS föreskrifter planeras att träda i kraft samma dag som den nya lagen, den 1 augusti 2022.