Gynnsam utveckling leder till beslut om lättad bredbandsreglering

2015-02-19

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya beslut om regler på bredbandsmarknaderna. Besluten innebär lättnader i regleringen.

Lättnaderna i regleringen beror framför allt på den positiva utvecklingen på marknaderna, men också på att PTS fått nya verktyg genom lagändringar och nya EU-rekommendationer. På marknaden för centralt tillträde (3b) upphävs regleringen och på marknaden för lokalt tillträde (3a) lättas prisregleringen på fiber på sikt.

- Sverige har en stark utveckling i fiberutbyggnaden där flera aktörer investerar. Med dessa nya regler vill vi stimulera konkurrensen på marknaden och kundernas valfrihet och ge förutsättningar för fortsatta investeringar, kommenterar Göran Marby, generaldirektör för Post- och telestyrelsen.

Förstärkt icke-diskriminering och lättad prisreglering på fiber (marknad 3a)

På marknaden för lokalt tillträde inför PTS en förstärkt skyldighet om icke-diskriminering (EOI – Equivalence of Input). Det innebär att den dominerande aktören, Telia Sonera, ska tillhandahålla samma tjänster och information externt som internt och på samma villkor, inom samma tidsramar och med samma system och processer.

Den 1 december 2016 ska Telia Sonera ha implementerat den förstärkta skyldigheten om icke-diskriminering och då lättas prisregleringen på fiber. Prisregleringen ersätts då med en skyldighet om ekonomisk replikerbarhet. Den innebär att TeliaSonera inte får prisdiskriminera på grossistmarknaden eller underprissätta på slutkundsmarknaden. Andra aktörer kan då, på kommersiellt rimliga villkor, erbjuda slutkunder likadana produkter som TeliaSonera.

Prisnivåer i beslutet

PTS har fastställt prisnivåer direkt i beslutet, i enlighet med den möjlighet som PTS fick i och med ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) den 1 juli 2014. PTS har vid beräkningen av prisnivåer utgått ifrån nu gällande version av PTS kalkylmodell för det fasta nätet.

Marknaden för centralt tillträde (3b)

PTS fortsätter inte att reglera marknaden för centralt tillträde. PTS konstaterar att det finns konkurrens på marknaden och att TeliaSonera inte längre har status som dominerande aktör.

Läs beslutet om lokalt tillträde
Läs beslutet om centralt tillträde

Läs mer om lokalt tillträde
Läs mer om centralt tillträde

För mer information:

Peter von Wowern, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 56 26
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Besluten är anpassade efter nya marknadsdefinitioner

PTS har anpassat sitt beslutsförslag till EU-kommissionens nya rekommendation om relevanta marknader, dvs. marknader som kan komma ifråga för reglering, som antogs i oktober 2014. Det innebär att den tidigare marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) motsvaras av marknaden för lokalt tillträde (3a). Marknaden för bitströmstillträde (5) motsvaras av marknaden för centralt tillträde (3b).