Icke-diskriminering viktig i PTS konkurrenstillsyn 2015

2015-03-10

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fastställt sin plan för konkurrenstillsyn under 2015. Tillsynen av att Telia Sonera inte diskriminerar andra operatörer får en högre prioritet i och med ny reglering som fokuserar på icke-diskriminering.

Genom tillsyn följer PTS upp efterlevnaden av skyldighetsbeslut, det vill säga den förhandsreglering som PTS beslutar om riktad till den dominerande aktören på en marknad. Syftet med tillsynsplanen är i första hand att skapa förutsägbarhet för marknadsaktörerna.

Nytt för i år är att planen omfattar samtliga marknader som PTS reglerar. PTS har valt att samla alla förhandsreglerade marknader i samma plan för att öka transparensen och möjligheten att följa upp PTS tillsynsverksamhet över tid.

Fokus på icke-diskriminering i bredbandstillsynen

Genom det nya skyldighetsbeslutet på marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a) höjs kravet på den dominerande aktören Telia Sonera att inte diskriminera andra operatörer. Det leder till att frågor som rör icke-diskriminering och införandet av en förstärkt skyldighet om icke-diskriminering (Equivalence of Input – EoI), blir viktiga i tillsynen. De nya skyldigheterna att erbjuda tillträde till kanalisation och virtuellt tillträde till kopparnätet kommer också att prioriteras under 2015.

– Tillsynen av marknaden för lokalt tillträde prioriteras högt av PTS under 2015. Det är viktigt att tillsynen utvecklas i takt med förändringar på marknaden och i regelverket. När icke-diskriminering ges en större betydelse i regleringen är det naturligt att tillsynen prioriteras på samma sätt, säger Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen.

Tillsynsplanen gäller under 2015 och kommer att följas upp halvårsvis i två rapporter. Planen kan vid behov komma att revideras. Inom ramen för tillsynsplanen har PTS även möjlighet att hantera frågor som uppmärksammas under året.

Länk till tillsynsplanen
Läs mer om marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur

För mer information:
Kristina Mellberg, konkurrensavdelningen, tfn 0730-66 57 22
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Bakgrund icke-diskriminering

I det nya skyldighetsbeslutet för marknaden för lokalt tillträde (från den 19 februari i år) har PTS beslutat om en förstärkt icke-diskriminering (Equivalence of Input – EoI) för fiber. Det innebär att Telia Sonera, från och med den 1 december 2016, ska tillhandahålla samma tjänster och information externt som internt och på samma villkor, inom samma tidsramar och med samma system och processer. För tillträde till koppar gäller samma krav på icke-diskriminering som tidigare, det vill säga en likvärdig behandling.