Nordiska regleringsmyndigheter efterfrågar en mer framtidssäker reglering

2016-07-06

De nordiska regleringsmyndigheterna för elektronisk kommunikation tog fram en gemensam ståndpunkt om EU-kommissionens strategi för “Digital Single Market” (DSM) i augusti 2015. Nu har regleringsmyndigheterna enats om ytterligare ett antal regulatoriska frågor i denna fråga och lämnat över en ny ståndpunkt till EU-kommissionen.

Det befintliga regelverket för elektroniska kommunikationer är inte tillräckligt anpassat för att möta framtida utmaningar. Den sektorspecifika regleringen skulle kunna omfatta även mindre ingripande verktyg där proportionalitetsprincipen understryks.

För att understödja innovation på marknaden och framväxten av nya affärsmodeller rekommenderar de nordiska regleringsmyndigheterna en försiktig approach för regleringen av nya tjänster (OTT). Regleringsmyndigheterna rekommenderar att regleringsbördan minskas där det är möjligt.

De nordiska regleringsmyndigheterna delar målet om att alla medborgare ska tillförsäkras tillträde till nästa generations mobila tjänster. Harmonisering av spektrum är redan en realitet i Europa. Regleringsmyndigheterna menar att det samarbete som har medfört fördelar kan fortsätta att utvecklas, men inte genom tvingande harmonisering.

Läs den gemensamma ståndpunkten här.

Ta del av den tidigare ståndpunkten om DSM från augusti 2015 här.

För mer information:
Ola Bergström, chef för enheten för internationell samordning, tfn: 070-290 58 77
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55