PTS granskar integritets- och driftsäkerhetsincidenter

2016-02-23

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter till myndigheten. Den kompletterar PTS händelsestyrda och övriga planlagda tillsyn.

Den årliga tillsynen över inrapporterade incidenter omfattar såväl integritetsincidenter som störningar och avbrott av betydande omfattning. Operatörerna är skyldiga att rapportera in sådana incidenter till PTS.

De integritetsincidenter som rapporterats in till PTS under föregående år har bland annat rört sammanblandning av kunders utrustning och att obehöriga har fått åtkomst till uppgifter som rör kunder. Vanliga orsaker till större störningar och avbrott har varit fel i samband med konfigurationer och avbrott i samband med strömavbrott vid stormar.

Omfattar de fem största operatörerna

Tillsynen, som omfattar de fem största operatörerna, syftar bland annat till att följa upp vilka långsiktiga åtgärder de har vidtagit för att undvika att liknande incidenter inträffar igen. Ett annat syfte med tillsynen är att säkerställa att operatörerna kontinuerligt beaktar erfarenheter från inträffade incidenter i säkerhetsarbetet. PTS kommer även att granska operatörernas rutiner för rapportering av incidenterna till myndigheten. Tillsynen beräknas bli klar under våren.

PTS genomför olika typer av tillsyn

Den årliga tillsynen av inrapporterade incidenter, som PTS nu påbörjar, kompletterar den händelsestyrda tillsynen som myndigheten kan inleda i samband med inträffade incidenter. PTS genomför dessutom annan planlagd tillsyn inom integritets- och driftsäkerhetsområdet.

Läs PTS plan för integritetstillsyn 2016-2017
Läs PTS plan för driftsäkerhetstillsyn 2016-2017

Mer information:

Karin Lodin, nätsäkerhetsavdelningen: 073-644 56 04
PTS presstjänst: 08-678 55 55