Säkrare digitala tjänster i EU enligt eIDAS-förordningen

2016-06-02

Från den 1 juli kan medborgare och företag inom EU kommunicera med elektronisk identifiering och elektronisk underskrift. Då börjar den så kallade eIDAS-förordningen att tillämpas i unionen. Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar i dag en vägledning om eIDAS.

Förordningen är uppdelad i två delar. En del handlar om elektronisk identifiering och ansvarig svensk myndighet är E-legitimationsnämnden. Den andra delen, där PTS blir tillsynsmyndighet, handlar om betrodda tjänster och med det avses:

  • elektroniska underskrifter
  • tidsstämpling
  • utfärdande, validering och bevarande av certifikat för elektroniska underskrifter och stämplar
  • elektronisk rekommenderad leverans
  • certifikat för autentisering av webbplatser

PTS vägledning om betrodda tjänster innehåller bland annat en beskrivning av processen för att etablera sig som tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster, kraven på icke kvalificerade tillhandahållare, rutiner för incidentrapportering och användning av alternativa standarder än de som refereras av EU.

EU-förordningen, som blir svensk lag, börjar gälla den 1 juli 2016.

Vägledning för betrodda tjänster i Sverige enligt eIDAS

Mer om elektronisk identifiering på E-legitimationsnämndens webbplats

Mer om betrodda tjänster på PTS webbplats

Mer om eIDAS på EU kommissionens webbplats (på engelska)

Fördjupning om eIDAS

eIDAS står för electronic identification and services (betrodda tjänster).

Elektronisk identifiering och elektroniska underskrifter är viktiga förutsättningar för att privatpersoner och företag ska använda digitala tjänster. För att ett system med elektronisk identifiering ska fungera krävs att alla inblandade parter uppfattar det som tillförlitligt. Därför innehåller eIDAS-förordningen en rättslig ram för sådana tjänster, som i förordningen kallas betrodda tjänster, och regler för de som tillhandahåller de betrodda tjänsterna.

Syftet med förordningen är att öka förtroendet för digitala tjänster såsom elektroniska transaktioner på den inre markanden genom att skapa en gemensam grund för ett säkert elektroniskt samspel mellan företag, medborgare och offentliga myndigheter inom unionen.