Stort engagemang kring gemensamma principer på bredbandsområdet

2016-09-22

PTS och KKV har efterfrågat synpunkter på de gemensamma principerna för kommunala insatserna på bredbandsområdet. Myndigheterna analyserar nu de inkomna svaren.

Under 2016 genomför Post- och telestyrelsen (PTS) och Konkurrensverket (KKV) en översyn av de gemensamma principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet. Principerna togs fram 2010 i syfte att främja bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner. PTS och Konkurrensverkets gemensamma uppfattning är att principerna fortfarande i huvudsak är ändamålsenliga, men att en översyn bör göras.

Som ett led i denna översyn har myndigheterna efterfrågat synpunkter på dels de nuvarande principerna, dels PTS och KKV:s förslag till tillägg. Sista dag att svara var den 16 september och sammanlagt har ett femtiotal svar kommit in. Vissa svar har utformats av flera aktörer gemensamt.

Synpunkterna analyseras

PTS och KKV kommer nu att analysera de olika synpunkterna och sammanställa resultatet.

- Vi har fått synpunkter från bland annat intresseorganisationer likväl som enskilda kommuner, privata och kommunala stadsnätsbolag samt fastighetsbolag. Det är positivt att dessa har engagerat sig i frågan, säger Maria Wieslander, PTS konkurrensavdelning.

PTS kommer löpande informera om arbetet på sin webbplats: www.pts.se/gemensammaprinciper

För mer information:
Maria Wieslander, PTS, tfn 08-678 56 31
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55