Viktigt att ”blåljusmyndigheter” får tillgång till säkra, tillgängliga, redundanta och kostnadseffektiva mobila bredbandstjänster

2016-03-18

PTS har fått i uppdrag av regeringen att, utifrån en behovsbild som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sammanställt, utreda möjliga lösningar på behoven av mobil bredbandskommunikation för ”blåljusmyndigheterna” samt vilka frekvensband som kan användas.

Polis, räddningstjänst och andra aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar behöver moderna och säkra mobila bredbandstjänster på ett för dem kostnadseffektivt sätt, konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i den rapport som nu lämnats till regeringen. Myndigheten finner att det finns ett antal möjliga lösningar för att uppnå blåljusmyndigheternas behov. Det finns också flera möjliga frekvenslösningar. Bland annat har PTS avvaktat med tilldelning av frekvenser i det så kallade 700 MHz-bandet, för att möjliggöra en lösning för blåljusmyndigheterna.

Det finns i huvudsak tre modeller som kan tillämpas för att etablera en lösning: ett eget nät som byggs och kontrolleras av staten, en lösning som bygger på de befintliga kommersiella mobila bredbandsnäten och kombinerade lösningar där vissa delar kan vara statligt kontrollerade och andra utnyttjar resurser i befintliga nät.

I en internationell utblick konstaterar PTS att det i omvärlden finns planer på både helt statliga lösningar och lösningar där privata aktörers nät används helt eller delvis.

De svenska mobila bredbandsnäten har i dag en yttäckning för datahastigheter med 10 Mbit/s på 77 procent av landets yta, och utbyggnaden fortsätter. Dessa nät skulle därför kunna ha goda förutsättningar att vara en värdefull resurs i en framtida lösning. 

Med anledning av att PTS avvaktar med att tilldela cirka 30 procent av 700 MHz-bandet föreslås ytterligare utredning som klargör behoven hos blåljusmyndigheterna. Det är viktigt att detta klargörs inom en inte allt för lång tid, då frekvenserna inte bör ligga oanvända för länge. Utredningen bör vara nära kopplad till det pågående arbetet med civilt försvar inom sektorn för elektronisk kommunikation som syftar till att utreda hur totalförsvarets samlade behov av kommunikation kan tillgodoses på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, bland annat genom att privata aktörer bidrar. 

Ta del av rapporten  

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Bakgrund:

PTS har i uppdrag att förvalta den gemensamma resursen radiospektrum. I detta arbete ingår att utifrån samhällsekonomiska analyser väga olika intressen mot varandra i de fall det finns flera användningar som har behov av frekvenser. Efterfrågan på radiospektrum har ökat, från olika typer av intressenter, i takt med att radiobaserade lösningar används allt mer och på allt fler områden.

Behovet av bättre mobiltäckning och kapacitet i glesbygd har varit tydligt under flera år, det senaste exemplet visades genom kampanjen Rättvis täckning i Jämtland som pågick i mitten av mars.