IP-Only får samordna kanalisation med Övik Energi

2017-09-14

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge IP-Only Network AB rätt till samordning i form av anläggning av kanalisation i gemensam kabelgrav med Övik Energi AB.

Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät i kraft (utbyggnadslagen). Lagens syfte är att främja utbyggnad av bredbandsnät. Den som vill bygga ett bredbandsnät kan nu under vissa förutsättningar till exempel få rätt till samordning vid en nätinnehavares bygg- och anläggningsprojekt.

Om det uppstår tvist mellan en nätinnehavare och bredbandsutbyggare vid en begäran om samordning, ska PTS lösa tvisten.

Tvist mellan IP-Only och Övik Energi

IP-Only Network AB (IP-Only) har begärt att få samförlägga kanalisation med Övik Energi AB i samband med en utbyggnad av ett ortssammanbindande fibernät. Övik Energi har avslagit IP-Onlys begäran med motiveringen att bolagets begäran är för sent framställd, att den inte uppfyller de formella kraven i utbyggnadslagen samt att den inte är rimlig. IP-Only har därefter begärt att PTS ska lösa tvisten mellan parterna.

PTS ger IP-Only rätt

PTS anser att Övik Energi inte visat att IP-Onlys begäran om samordning har inkommit för sent. IP-Onlys begäran uppfyller formkraven i utbyggnadslagen och är även rimlig. Övik Energi har därför inte har haft rätt att avslå IP-Onlys begäran.

PTS förklarar att Övik Energi på rättvisa, icke-diskriminerande och öppet redovisade villkor ska medge IP-Only samordning i form av anläggning av kanalisation i gemensam kabelgrav enligt IP-Onlys begäran. Beslutet gäller inte sträckor där Övik Energi AB:s bygg- och anläggningsarbete var avslutat den 14 september 2017. Det ankommer i första hand på parterna att komma överens om villkor för samordningen. Om nätinnehavaren och bredbandsutbyggaren inte når en överenskommelse om villkoren för samordningen och någon av dem begär det, ska PTS pröva tvisten.

Ta del av beslutet

För mer information:
Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund om lagen

Med stöd av utbyggnadslagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnaden av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv.

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som t.ex. statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.