Ny strategi ska stärka telekommunikationer vid kris och höjd beredskap

2017-01-20

Sektorn för elektronisk kommunikation måste förbereda sig för att hantera alla typer av händelser – från kriser till höjd beredskap. Det är utgångspunkten i Post- och telestyrelsens (PTS) nya utbildnings- och övningsstrategi för sektorn för åren 2017-2021.

Digitaliseringen av samhället är en stark, tydlig och viktig samhällstrend. Förväntningarna på bra täckning – överallt och hela tiden – både gällande internet- och telefonitjänster, är därför mycket höga och fortsätter att öka. Dessutom har det säkerhetspolitiska landskapet förändrats snabbt. Som ett led i detta har regeringen beslutat att återuppta arbetet med försvarsplanering (civilt och militärt försvar).

Förberedelser för Totalförsvarsövning 2020

Det är av stor vikt att sektorn för elektronisk kommunikation förbereder sig för att hantera alla typer av händelser – från kriser orsakade av extraordinära händelser till höjd beredskap. Att sektorns aktörer löpande utbildas och övas är en central del i detta arbete. PTS har därför, i nära samarbete med sektorn, tagit fram en utbildnings- och övnings­strategi för perioden 2017–2021.

All utbildning och övning under 2017–2020 ska förbereda sektorn inför Totalförsvarsövning 2020. År 2021 ägnas huvudsakligen till utvärdering av krisberedskapsförmågan i sektorn och till genomförande av krisövningen för sektorn för elektronisk kommunikation – Telö 21.

Läs rapporten

För mer information

Christina Hedlund, enheten för robusthet och beredskap: 073-644 56 67
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med civilt försvar

Regeringen har beslutat att den svenska totalförsvarsplaneringen ska återupptas. För att stärka det civila försvaret arbetar PTS bland annat med övningar och utbildningar, robusthetshöjande åtgärder och andra aktiviteter för att sektorn för elektronisk kommunikation ska kunna hantera alla typer av händelser – från kriser orsakade av extraordinära händelser till höjd beredskap och krig.