Preliminära förslag till marknadsavgränsning på bredbandsmarknaderna

2017-06-21

I år genomför PTS en analys av marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur, med målsättning att fatta nya beslut under 2018. Utöver ordinarie samråd efterfrågar PTS nu marknadens synpunkter på preliminära förslag till marknadsavgränsning genom en särskild informationsinhämtning.

Under 2017 arbetar PTS med att analysera bredbandsmarknaderna (lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur) i Sverige. Flera olika aktörer är verksamma på marknaderna, både privata små och stora aktörer, samt exempelvis stadsnät och kommunala bolag. Arbetet kommer att leda fram till nästa generations beslut under 2018.

I ett första steg har PTS analyserat hur de olika bredbandsmarknaderna skulle kunna avgränsas – alltså hur marknaden för exempelvis en bredbandstjänst ser ut geografiskt och produktmässigt. PTS vänder sig nu till marknaden för att i ett tidigt stadium få in synpunkter och kommentarer på de föreslagna preliminära marknadsavgränsningarna.

– Marknadens synpunkter är väldigt viktiga för oss redan i det här tidiga skedet. Eftersom vi ser tecken på att marknadsutvecklingen möjligen föranleder andra avgränsningar i jämförelse med innevarande beslut, är det av vikt att inleda en dialog med marknadens aktörer redan nu. Ju fler som tycker till, desto bättre beslut kommer vi sedan att kunna fatta, säger Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning.

De föreslagna marknadsavgränsningarna är inte synonyma med vad PTS sedan anser behöver regleras. Bara för att man anses ingå på en marknad betyder det inte att man per definition kommer att regleras framöver.

Koppar och fiber olika produktmarknader

PTS ser en tydlig trend att slutkunderna väljer att gå från bredband via koppar, till bredband via fiber. Skälet till detta är att konsumenterna efterfrågar allt högre hastigheter.

Myndigheten konstaterar att det finns tecken som talar för att slutkundsmarknaden sannolikt bör delas upp i två relevanta produktmarknader, bredband levererat över fiber och kabel respektive bredband levererat över koppar, då slutkunderna inte längre bedömer att det är utbytbart.

PTS ser därför att det finns skäl för att grossistmarknaden för lokalt tillträde för nätinfrastruktur (3a) skulle kunna delas in i tre olika produktmarknader:

  • Fiberbaserat accessnät till småhus och mindre flerfamiljshus
  • Fiberbaserat accessnät till större flerfamiljshus
  • Kopparbaserat accessnät

När det gäller grossistmarknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (3b) bedömer PTS preliminärt att den skulle kunna omfatta två skilda produktmarknader:

  • Fiber- och kabelbaserat accessnät
  • Kopparbaserat accessnät

Nationella och nätbaserade delmarknader

När det gäller lokalt tillträde för fibernätinfrastruktur har PTS preliminärt uppfattningen att det finns indikationer på att varje enskilt fibernät till småhus och mindre flerfamiljshus skulle kunna utgöra en egen geografisk marknad.

För fiberbaserat accessnät till större flerfamiljshus och kopparbaserat accessnät gör PTS för närvarande samma bedömning som i innevarande beslut, d.v.s. marknaderna bedöms preliminärt vara nationella.

Också när det handlar om centralt tillträde till nätinfrastruktur så gör PTS den preliminära bedömningen att marknaderna är nationella.

Synpunkter på marknadsavgränsning

PTS vänder sig till marknaden för att få in synpunkter och kommentarer på PTS bedömningar.

Den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligen till e-postadressen smp@pts.se senast den 1 september 2017. Observera att svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

PTS kommer därefter att gå igenom synpunkterna. Myndigheten kommer sedan att återkomma med ett första samråd, där förslag till beslut på båda marknaderna presenteras.

Mer information
Jennie Agardh, projektledare, PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur, 08-678 57 92
Tania Abdali, projektledare, PTS enhet för ekonomisk analys, 08-678 58 41
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

PTS ska fortlöpande fastställa vilka produkt- och tjänstemarknader som har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa skyldigheter enligt gällande lag. Marknadernas geografiska omfattning ska därvid definieras. Vid fastställandet ska Europeiska kommissionens rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader samt riktlinjer för marknadsanalys och bedömning av ett företags betydande inflytande på marknaden beaktas.

PTS konkurrensreglering bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna. Marknaderna ska ses över regelbundet och PTS gör därför en ny analys ungefär var tredje år.

Om marknaden Lokalt tillträde i grossistledet

Marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) avser idag fysiskt och virtuellt lokalt tillträde i grossistledet till kopparbaserad och fiberbaserad infrastruktur i accessnätet.

Nuvarande reglering av marknaden innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder, genom att köpa tillträde till den del av Telias (SMP-operatör) nät som når fram till slutkunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telias nät.

Om marknaden Centralt tillträde i grossistledet

Marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3b) avser virtuellt, icke-fysiskt tillträde i grossistledet med regional eller nationell tillträdespunkt till fasta nät.

Centralt tillträde innebär att operatören hyr en komplett tjänst för överföring av bredband till slutkunden. Operatören behöver alltså inte installera egen utrustning i telestationen utan hyr/köper tjänsten från en nätägare. Centralt tillträde gör det lättare för operatörer att erbjuda bredband, t.ex. i områden där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig för flera operatörer att investera i egen bredbandsutrustning.