Produkter valda för test av Telias fiberprissättning

2017-03-03

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför för närvarande tillsyn av Telias prissättning av fibertillträde och tillhörande tjänster. Tillsynen sker med hjälp av ett så kallat ekonomiskt replikerbarhetstest, ERT, som görs på fyra olika relevanta produkter.

Den 1 december 2016 upphörde regleringen av Telias fiberpriser att gälla och en ny skyldighet om ekonomisk replikerbarhet trädde i kraft.

Skyldigheten innebär att Telia, när företaget tillhandahåller fibertillträde till andra operatörer, ska tillämpa priser som gör det möjligt för operatörerna att konkurrera med Telia i slutkundsledet. Det ska med andra ord kunna vara lönsamt för en operatör som är lika effektiv som Telia att ekonomiskt replikera Telias slutkundserbjudanden. Därför får marginalen mellan Telias pris i slutkundsledet för en eller flera relevanta produkter och priset för grossisttjänsten inte vara negativ.

Syftet med skyldigheten är att säkerställa att de andra operatörerna ska kunna konkurrera på slutkundsmarknaden med Telia, vilket ger konsumenterna fler valmöjligheter.

Bredbandstjänster för fler- och enfamiljshus testas

PTS tillsyn av den ekonomiska replikerbarheten sker genom ett ekonomiskt replikerbarhetstest, ERT. Testet ska göras på fyra produkter inom produktkategorierna enskild bredbandstjänst (viss hastighet) och sampaketerad bredbandstjänst inom de respektive kundsegmenten enfamiljshus och flerfamiljshus.

PTS har nu valt de relevanta produkter som testet ska utföras på. Skälet är att PTS bedömt att dessa kommer att ha störst betydelse för konkurrensen på marknaden.

  • Enskild bredbandstjänst, enfamiljshus: 100/100 Mbit/s
  • Enskild bredbandstjänst, flerfamiljshus: 100/100 Mbit/s
  • Sampaketerad bredbandstjänst, enfamiljshus: triple play (bredband, tv och telefoni)
  • Sampaketerad bredbandstjänst, flerfamiljshus: triple play (bredband, tv och telefoni)

Så fungerar testet

Testet bygger på Telias kostnader och intäkter. PTS har därför begärt in uppgifter från Telia om intäkter och kostnader avseende de relevanta produkterna Med användning av dessa uppgifter ska PTS för vardera relevant produkt beräkna marginalen mellan Telias pris i slutkundsledet för och priset för grossisttjänsten. Om tillsynen visar att det inte finns en tillräcklig marginal kan PTS komma att förelägga Telia att vidta rättelse, t.ex. genom att sänka sina grossistpriser.

Telia är skyldigt att ge in de uppgifter som behövs för att genomföra testet. Vid behov har PTS möjlighet att förelägga Telia att inkomma med de uppgifter som behövs. Ett föreläggande om att ge in information kan förenas med vite.

Att Telia uppfyller skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet, och att PTS effektivt kan kontrollera detta, är en grundläggande förutsättning för att inte behöva reglera fiberpriserna.

Klicka här för att läsa mer information på PTS webbplats.

Mer information
Emma Nörler Trautmann, PTS konkurrensavdelning, tfn: 08- 678 55 75
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55