PTS följer upp operatörernas incidentrapporter

2018-01-31

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu sin årliga granskning av de incidenter som operatörerna rapporterade in till myndigheten under förra året.

I årets granskning kommer PTS särskilt att följa upp vilka långsiktiga säkerhetsåtgärder som operatörerna har genomfört samt granska att de arbetar systematiskt med erfarenhetsåterföring för att undvika att liknande incidenter inträffar igen.

Den årliga granskningen omfattar incidenter som rör användarnas integritet och driftstörningar av betydande omfattning. I uppföljningen beaktar PTS samtliga incidentrapporter som operatörerna rapporterade in under 2017. Operatörerna är skyldiga att rapportera incidenter till PTS.

Granskningen omfattar de fem största operatörerna, Telia, Tele2, Tre (Hi3G), Telenor och Com Hem samt beräknas vara klar under våren 2018.

Granskningen är en del av PTS tillsynsplaner för 2018.

För mer information
Erika Hersaeus, PTS nätsäkerhetsavdelning, enheten för driftsäkerhet och betrodda tjänster, tfn: 08-678 57 75
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Läs mer om PTS tillsynsplaner

Tillsynsplan för driftsäkerhet

Tillsynsplan för konfidentiell kommunikation

Om PTS tillsynsarbete inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra kommunikationsnät och -tjänster. Alla ska också kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information som man lämnar ifrån sig används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation (integritet). PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels i samband med inträffade händelser.