Kapacitetsbrist orsak till störningar i Tele2:s mobilnät vid terrordådet i Stockholm 2017

2018-06-28

Tele2:s mobilnät påverkades nationellt i samband med terrordådet den 7 april 2017 i Stockholm. Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar nu sin granskning av orsakerna till störningen.

I samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017 upplevde alla mobiltelefonioperatörer en lokalt hög belastning i mobilnäten. För Tele2 ledde det även till problem i det nationella mobilnätet. PTS inledde därför tillsyn mot Tele2 för att utreda varför dessa problem kunde få nationell påverkan.

PTS konstaterar att störningen i Tele2:s nät berodde på bristande kapacitet i kärnelement, det vill säga centrala delar, i bolagets mobilnät. Kapacitetsbristen berodde på att nya kunder hade förts över till de egna näten i samband med ett bolagsuppköp. Behovet av ökad kapacitet uppmärksammades inte av Tele2.

PTS bedömer i sitt beslut att Tele2 inte uppfyllde kraven på driftsäkerhet i samband med terrordådet den 7 april 2017. PTS anser att de nationella störningarna sannolikt hade kunnat undvikas, eller åtminstone att omfattningen hade begränsats, om Tele2 hade uppfyllt kraven.

Inom ramen för tillsynen har Tele2 genomfört flera förbättringar. PTS bedömer att bolaget numera uppfyller kraven på driftsäkerhet och avslutar därför sin granskning.

Läs beslutet

Mer information

Love de Besche, nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 08-678 58 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med integritets- och driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. En viktig säkerhetsfråga är också att elektroniska kommunikationsnät- och tjänster är driftsäkra. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom integritets- och driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.