PTS föreslår en modell för hur skyddade it-utrymmen i offentlig sektor ska förvaltas

2018-02-16

Post- och telestyrelsen (PTS) har nu lämnat sitt förslag till regeringen på hur skyddade it-utrymmen för offentlig sektor ska förvaltas och finansieras. Förslaget ska bidra till att möta myndigheters och andra aktörers ökade behov av skyddade it-utrymmen för säkerhetskänslig verksamhet.

Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och en ökad digitalisering har lett fram till ett ökat behov av att säkerställa att it-infrastruktur inom offentlig sektor skyddas. Samhällsviktiga it-tjänster behöver fungera i fred, vid kris, höjd beredskap och krig.

I juli 2017 fick PTS i uppdrag av regeringen att föreslå en förvaltningsmodell för hur offentlig sektor ska kunna inrätta, förvalta och finansiera skyddade it-utrymmen. Modellen beskriver vilka funktioner, roller och ansvar som behövs för att realisera skyddade it-utrymmen.

För att förvaltningsmodellen ska kunna genomföras bedömer PTS att samarbetet mellan offentliga aktörer behöver formaliseras och att skyddet av säkerhetskänslig verksamhet behöver tydliggöras.

PTS har tagit fram förslaget till förvaltningsmodell i samverkan med Fortifikationsverket.

PTS förslag

För mer information:
Joakim Aspengren, nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 08-678 58 09
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

En förvaltningsmodell beskriver bland annat roller, ansvar och resurser för att inrätta, förvalta och finansiera en verksamhet. En förvaltningsmodell ska bidra till att öka effektiviteten och höja kvaliteten.

Om PTS uppdrag

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. PTS har också ett särskilt ansvar för krisberedskap inom sektorn. Ett av våra uppdrag är att stärka skyddet av elektroniska kommunikationer, det vill säga att bidra till att kommunikationsnät och -tjänster är robusta och tillförlitliga. Regeringen gav i juli 2017 PTS i uppdrag att ta fram förslag på förvaltningsmodell för hur skyddade it-utrymmen inom offentlig sektor kan inrättas, förvaltas och finansieras.