PTS föreslår undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad nära kommungräns

2018-06-29

Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport. PTS menar att kommunala stadsnät bör ges möjlighet att bygga ut fibernät i gränsområden i en annan kommun som saknar tillgång till fiber. Därför föreslår PTS att ett undantag från lokaliseringsprincipen införs för sådan utbyggnad.

För att höja utbyggnadstakten av bredband lyfter regeringens bredbandsstrategi fram vikten av att roller och spelregler är tydliga för bredbandsmarknadens aktörer, inklusive kommunerna. Därför har PTS fått i uppdrag att utreda kommunernas roller på bredbandsmarknaden och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.

Kommuner viktiga för bredbandsutbyggnad

I rapporten konstaterar PTS att det är viktigt att kommunerna tar en aktiv och strategisk främjande roll. Kommunen bör tydligt styra stadsnätet vad gäller vilken verksamhet som ska bedrivas och dess roll som medel för att uppnå kommunens bredbandsmål och samhällsnytta.

– PTS utredning tyder på att kommunernas arbete att främja bredbandsutbyggnaden blivit mer strategiskt, vilket är positivt. Det är en uppgift för kommunen att utforma kommunala bredbandsmål och verka för att stadsnätet agerar i linje med bredbandsstrategin, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS

Kommunala stadsnät bör ge tillträde till fibernätet på passiv nivå

PTS analys visar att närvaron av flera nätägare i en kommun har positiva effekter för utbyggnadsgraden i kommunen. Enligt utbyggnadslagen är kommunerna i egenskap av nätinnehavare bl.a. skyldiga att bevilja tillträde till fysisk infrastruktur, t.ex. kanalisation.

För att främja utbyggnaden och konkurrensen i kommunerna är det enligt PTS bedömning viktigt att tillträde även ges till  stadsnätens fiberaccessnät på lika villkor. Tillträde bör enligt analysen ges till passiv fiber, så kallad svartfiber. Detta gäller oberoende av vem som är kommunikationsoperatör (KO) i nätet. Det finns både för- och nackdelar med att kommunala stadsnät är KO, men sammantaget finner inte PTS tillräckliga skäl för att avråda stadsnät från att vara sådan. PTS menar däremot att det i regel saknas skäl för kommunala stadsnät att tillhandahålla slutkundstjänster.

PTS föreslår undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad nära kommungräns

Lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär i regel att kommunerna inte får bedriva bredbandsverksamhet utanför den egna kommunen för att ansluta andra än egna kommunmedlemmar.

PTS har analyserat sannolika effekter på utbyggnad och konkurrens av undantag från lokaliseringsprincipen. Analysen har gjorts utifrån olika scenarier. Det scenario som visar på positiva effekter på utbygganden, är möjligheten för ett stadsnät att bygga ut sitt fibernät i områden i en angränsande kommun som ligger nära stadsnätets verksamhet i den egna kommunen. För sådan utbyggnad anser PTS att det är motiverat att införa ett undantag från lokaliseringsprincipen.

Vägledning riktad till kommunerna senare under 2018

PTS avser att under hösten 2018 sammanställa en vägledning riktad till kommunerna som baseras på slutsatserna i rapporten. En sådan vägledning kan också omfatta annan relevant information, rekommendationer och tydliggöranden som PTS har identifierat genom myndighetens arbete med att främja bredbandsutbyggnaden.

Ta del av rapporten

Mer information
Emma Nörler Trautmann, projektledare, 08-678 55 75

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om rapporten

PTS har fått i uppdrag av regeringen att utreda kommunernas roller på bredbandsmarknaden och ett undantag från den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen.

Underlag till dessa analyser är en enkät som skickats till alla stadsnät och kommuner utan stadsnät i Sverige. Enkätsvaren har bl.a. använts till att genomföra statistiska sambandsanalyser av kommunala investeringar i bredbandsinfrastruktur och utbyggnadsgrad på kommunnivå. PTS har även träffat och intervjuat olika kommuner, kommunala stadsnät och privata marknadsaktörer. PTS har också intervjuat ett antal bredbandskoordinatorer.

Rapporten behandlar endast kommunal verksamhet som rör trådbundna, dvs. fasta, bredbandsanslutningar till hushåll och företag genom fiber. Anledningen är att kommunala stadsnät investerar främst i fiber och endast i mycket liten utsträckning investerar i radiolösningar. Rapporten behandlar endast den delen av marknaden som rör tillhandahållande av fiberaccessnät, dvs. nät som binder samman stam- eller regionnät med slutkunderna.

Rapporten behandlar inte frågor om bredbandsstöd, till exempel vad gäller kommunernas möjlighet att söka bredbandsstöd.