PTS investerar för säker kommunikation

2018-02-02

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att finansiera omfattande åtgärder för att höja brandsäkerheten i försörjningstunnlar inom storstadsområden. I tunnlarna finns bland annat förbindelser för elektronisk kommunikation.

I vissa tätbebyggda områden används tunnlar för att framföra olika typer av försörjningssystem. Dessa försörjningstunnlar innehåller en särskilt hög mängd av förbindelser som påverkar ett flertal olika kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

PTS har tidigare i risk- och sårbarhetsanalyser identifierat att en omfattande brand i en försörjningstunnel kan resultera i avbrott i flera eller samtliga förbindelser med begränsade möjligheter till reparationer annat än efter lång tid. I september 2013 inträffade också ett kabelfel i en försörjningstunnel under Vasastan i centrala Stockholm som startade en brand. Branden orsakade långvariga avbrott i elektroniska kommunikationer.

Metoder för ökad brandsäkerhet

PTS har tillsammans med forskningsinstitutet RISE genomfört test och försök för att verifiera en metod för hur bränder i försörjningstunnlar kan släckas på bästa sätt. Resultaten av dessa försök leder nu till konkreta åtgärder.

Omfattande investering för ökad säkerhet

PTS har beslutat att finansiera omfattande åtgärder för att höja brandsäkerheten i ett antal försörjningstunnlar i storstadsområden. Finansieringen kommer att pågå i ett antal år och är en av myndighetens större insatser på området.

- Operatörerna bygger in säkerhet i sina system utifrån såväl reglering som kommersiella grunder. I vissa fall finns det inte ekonomiska incitament för operatörer, men väl samhällsmässiga. Då kan PTS fatta beslut om att genomföra skyddsåtgärder som finansieras av staten, säger Ove Landberg, chef vid PTS enhet för robusthet och beredskap.

Läs mer om PTS arbete med robust kommunikation. 

Mer information
Rita Hammarstedt, PTS enhet för robusthet och beredskap, 073-640 58 31
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS arbete med robust kommunikation

Grundregeln är att det är tele- och internetoperatörerna som ska se till att kommunikationsnäten fungerar och har en grundläggande nivå av drift- och informationssäkerhet. Det står i lagen. Om samhället kräver högre säkerhet än den grundläggande nivån kan PTS agera för att höja säkerheten. PTS har ekonomiska medel, genom avgifter från operatörerna eller statliga anslag, för detta.

Arbetet med att säkra kommunikationsnäten är i många fall exempel på en privat-offentlig samverkan. PTS och tele- och internetoperatörerna samarbetar och samfinansierar projekt för att åstadkomma konkret samhällsnytta.