Remiss: Regeländringar i driftsäkerhetsföreskrifterna för att höja säkerheten i nät och tjänster

2019-10-17

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår nya regler för att höja säkerheten i nät och tjänster inför utbyggnaden av 5G-nät. Förslaget, som nu skickas på remiss till berörda intressenter, innebär uppdateringar av nuvarande regler om driftsäkerhet.

I takt med att allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och -tjänster höjs också kraven på vad som är rimlig driftsäkerhet. Den kommande utbyggnaden av 5G-näten ökar beroendet ytterligare, varför PTS nu ser behov av att revidera kraven på driftsäkerhet.

De föreslagna ändringarna innebär främst att operatörerna oftare ska göra riskanalyser samt ta höjd för ytterligare hot i sina riskanalyser. PTS föreslår även ytterligare krav på dokumentation.

PTS vänder sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag. Remisstiden är 17 oktober–14 november 2019.

Sammanfattning av regeländringar

Ökade dokumentationskrav

  • Tillgångars och förbindelsers tillverkare ska dokumenteras och dokumentationen sparas i fem år.
  • Uppdragstagare och uppdragens omfattning ska dokumenteras och dokumentationen sparas i fem år.

Ytterligare hot ska analyseras i riskanalysen

  • Tydliggörande att ”sabotage” alltid är ett relevant hot som ska analyseras.
  • Information som förmedlas från PTS om hot ska alltid analyseras.

Ytterligare tidpunkter för riskanalys

  • Inför upphandling av uppdragstagare.
  • Inför upphandling av tillgångar och förbindelser.

Förtydligande avseende åtkomst och behörighet

  • Kravet gäller såväl egen personal som annans personal.

PTS remiss

För mer information

Karin Lodin, sakkunnig, PTS avdelning för säker kommunikation: 08-678 56 04
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet har gällt för samtliga tillhandahållare av nät och tjänster sedan 2016. Reglerna syftar till att säkerställa att de aktörer som verkar på den svenska marknaden vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att nå upp till en rimlig driftsäkerhetsnivå.